Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy ŚwierczówŚwierczów, 09.12.2014r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów  ”.

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: usługi

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów    ”.

Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  odbywać będzie się w zakresie: odbierania  zmieszanych  odpadów komunalnych, odbierania i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ,odbierania odpadów ulegających biodegradacji ( w przypadku nieruchomości wyposażonych w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji),odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,  odpadów budowlanych  i rozbiórkowych .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania  Od dnia 05.01.2015r do dnia 31.12.2015 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1Informacja na temat wadium:
11.2  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).     

                       11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków.

11.4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

wpis do rejestru działalności regulowanej  w Gminie Świerczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Weryfikacja   tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o przedstawienie zamawiającemu  w/w dokumentów. Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.4.2 Wiedza  i  doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum  dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych  w roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.   Weryfikacja  tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o  dotychczasowe zrealizowane zamówienia. .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.4.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej :

dwa pojazdy  typu śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych , 2 pojazdy do zbiorki selektywnej odpadów co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Weryfikacja  tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o  wykaz zgodnie z załącznikiem nr 5a do SIWZ .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje zgodnie z pkt. 11.4.1

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum  dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych  w roku z podaniem ich wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie zgodnie z pkt.11.4.2

- wykaz  narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z pkt.11.4.3

 11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach  finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymagane jest przedłożenie dokumentów w zakresie wymaganymdla wykonawcy, określonym w pkt 11.5.2.

11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.                                                           

11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

   cena oferowana  –  waga kryterium - 95%;

   emisja spalin – waga kryterium -5 %

 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający  przewiduje  zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

 - gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach

 - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 17.12.2014 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:  09.12.2014 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

 

Wójt Gminy 

mgr Andrzej Gosławski

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc 
DOCSzczegółowy przedmiot zamówienia.doc 

DOCProjekt umowy.doc 
DOCOświadczenia.doc
 
DOCFormularz oferty.doc
 

Załącznik 1a

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 217-2013 z dnia 24 października 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX- 240-2013 z dnia 27 lutego 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 177-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf 

Załacznik 1b

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX- 241-2014 z dnia 27 lutego 2014.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 186-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf 

DOCZałącznik 1e - Wykaz miejscowości wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów.doc 
PDFZałącznik 1d - wykaz osób zameldowanych na terenie Gminy Świerczów.pdf 
DOCZałącznik 1c - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów mało gabarytowych.doc