Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Projekt budżetu przygotowuje wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.

Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2024 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2023 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2022 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2021 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2020 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2019 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2018 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2017 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2016 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2015 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2014 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2013 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2012 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2011 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2010 rok..pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2009 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2008 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2007 rok.pdf

PDFBudżet Gminy Świerczów na 2006 rok.pdf