Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2014 R

Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014

[fiPDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-17-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w srawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzowodniczacego Rady Gminy i sołtysów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-16-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Swierczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-15-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-14-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-13-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagodzenia za inkaso
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-12-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2015 rok
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-11-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice na którą składa się działka 280 stanowiąca własność mienia Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-10-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2015 
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IV-9-2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2015

 


Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2014

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-8-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-7-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2012  Rady Gminy w Świerczowie  z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-6-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-5-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-4-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr III-3-2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.pdf w sprawie powołania  składów osobowych stałych  komisji Rady Gminy  w Świerczowie  i ustalenia przedmiotu działania każdej komisji 


Sesja Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2014

 Ślubowanie Wójta Gminy Świerczów - Nie podjęto uchwał


Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr I-1-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.pdf w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr I-2-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.pdf w sprawie stwierdzenia  wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy w Świerczowie 


Sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2014 r. 

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-279-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-280-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-281-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
Grodziec na którą składa się działka 69/1 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-282-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/276/2014 r. Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-283-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-284-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na
2015 rok.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-285-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXV-286-2014 z dnia 6 listopada 2014 r.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2015.
 


Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIV-276-2014 z dnia 30 września 2014 r.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIV-277-2014 z dnia 30 września 2014 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
Świerczów w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIV-278-2014 z dnia 30 września 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-270-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-271-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-272-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjnaw Namysłowie ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup sprzętu
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-273-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie doprzyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-274-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXIII-275-2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów


Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2014 r. 

 PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-261-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-262-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
 
PDFUchwala Rady Gminy w Świerczowie nr XXXII-263-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-264-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-265-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-266-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-267-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2013 rok
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-268-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2013 rok
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXII-269-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok


Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-257-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-258-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-259-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-260-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.

PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-250-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-251-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-252-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miejsce w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-253-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-254-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-255-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Poszukiwacze tajemnic nauki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-256-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice - Miodary

Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014 r.

PDFUchwała Nr XXIX-233 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
PDFUchwała Nr XXIX-234 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
PDFUchwała Nr XXIX-235 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
PDFUchwała Nr XXIX-236 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
PDFUchwała Nr XXIX-237 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2014-2016 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Nr XXIX-238 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
PDFUchwała Nr XXIX-239 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –Namysłów-Olesno
PDFUchwała Nr XXIX-240 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXIX-241 - 2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
PDFUchwała Nr XXIX-242 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji handlowej - budowy bazy paliw terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 355/3 we wsi Starościn
PDFUchwała Nr XXIX-243 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
PDFUchwała Nr XXIX-244 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Nr XXIX-245 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDFUchwała Nr XXIX-246 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
PDFUchwała Nr XXIX-247 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
PDFUchwała Nr XXIX-248 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXIX-249-2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”

PDFUchwała Nr XXIX-250 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju