Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendium szkolne

 

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Świerczów – pokój nr 5, tel. 77 419 61 70

Sprawy z zakresu stypendium szkolnego prowadzi Marta Woźniak

2. Podstawa prawna
Art.90 b, 90c, 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. , pkt. 8 /


3. Rozpoczęcie sprawy
Zainteresowany  powinien złożyć wniosek w terminie do 15 września, w formie wypełnionego druku p.n. DOCWniosek o przyznanie pomocy socjalnej.doc
4. Wymagane dokumenty
1) Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające uzyskanie dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek.
W zależności od źródła dochodu są  nimi:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wynagrodzeniu (netto) osób zatrudnionych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożono wniosek  
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie o świadczeniach płaconych przez ZUS
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie  o świadczeniach wypłaconych dla osób bezrobotnych
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
  •  kserokopia nakazu płatniczego /działalność rolnicza /
  •  kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów
2) Zaświadczenia oraz oświadczenia potwierdzające dane zawarte we wniosku, np.: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy o zarejestrowaniu członka rodziny, jako bezrobotnego/ dot. również osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku / itp.
5. Opłaty
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

6. Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni

7. Zakończenie sprawy
Decyzja Wójta Gminy Świerczów o przyznaniu bądź o odmowie przyznania stypendium szkolnego.
 

8. Inne istotne informacje
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Świerczów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (od 01.10.2018 r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. ).

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres roku szkolnego. Realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków potwierdzających poniesione wydatki.
!Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Uczeń otrzymujący stypendium, a w przypadku ucznia małoletniego - jego rodzice, obowiązani są niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Świerczów o zmianie sytuacji materialnej (np. zwiększenie dochodów) lub sytuacji życiowej (np. zaprzestanie kształcenia się osoby, której zostało przyznane stypendium ) która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.

DOCWniosek o przyznanie pomocy socjalnej.doc