Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego przez wnioskodawcę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: usc@swierczow.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu urodzenia jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami;

 • dokument potwierdzający fakt urodzenia za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony (dokumenty nie podlegają zwrotowi)

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłata:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu urodzenia wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia – 39 zł

 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o odtworzenie aktu urodzenia załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Treść zagranicznego aktu urodzenia odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający urodzenie dotyczy

 • inna osoba ze względu na interes prawny

Po odtworzeniu aktu urodzenia kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu urodzenia strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Kategoria archiwalna: A