Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia:

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek;

 • dokument tożsamości;

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłaty:

Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Czas załatwienia:

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski

 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania

 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);

 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);

 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej

 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;

 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);

 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.

Kategoria archiwalna: A