Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Oświadczenie mogą złożyć rodzice dziecka  w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia:

Spisanie protokołu. Naniesienie wzmianki w akcie.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenie rodziców o zmianie imienia (imion) dziecka;

  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłata:

Opłata skarbowa za przyjęcia oświadczenia - 11 zł

Płatności można dokonać:

  • gotówką

  • przelewem na konto:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj czynności za którą została uiszczona opłata skarbowa i kogo ta czynność dotyczy.

Czas załatwienia sprawy:

Oświadczenie zostaje przyjęte w dniu wstawienia się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy  występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia, jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Zmiana imienia (imion ) dziecka po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Kategoria archiwalna: A