Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym na terenie Gminy Świerczów jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Wójta Gminy Świerczów za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świerczowie.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego Świerczowie

  • listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,

  • elektronicznie, przysyłając wiadomość na adres e-mail: 

podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Świerczów, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Opolskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata:

Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Czas załatwienia sprawy:

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Opolskiego, a w dalszej kolejności do Urzędu Stanu Cywilnego w Świerczowie.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Urząd Stanu Cywilnego w Świerczowie powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Dodatkowe informacje:

Jubilaci zapraszani są przez Urząd Stanu Cywilnego na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego.

Kategoria archiwalna: A