Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: usc@swierczow.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik usc wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 • załączyć do wniosku  dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 • załączyć do wniosku kserokopię strony paszportu zawierającą dane przyszłego małżonka : jego nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo,

 • załączyć do wniosku oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł. 

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. zaświadczenie do ślubu za granicą dla Jana Nowaka)

Czas załatwienia sprawy:

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Świerczowie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski

 • cudzoziemiec, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe– możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Kategoria archiwalna: B 5