Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.   

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja aktu zgonu w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza

 • dowód osobisty osoby zmarłej

 • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłata:

 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać :

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Czas załatwienia sprawy:

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut.
Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego

 • najbliżsi krewni lub powinowaci

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Kategoria archiwalna: A