Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

 

Sposób załatwienia:

Udzielenie ślubu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)

 • załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 • złożyć odpis aktu urodzenia

 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

 • złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz  stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą

 • lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego  możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy  świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 • polskiego konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł. 

 • za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc – 1.000,00 zł 

Płatności można dokonać :

 • gotówką

 • przelewem na konto: 


Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj czynności, za którą została uiszczona opłata i kogo ten dokument dotyczy (np. ślub poza lokalem usc)

Czas załatwienia sprawy:

W pierwszej kolejności:

Termin ślubu należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Świerczowie.

Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu ślubu.

W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Świerczowie.

Następnie:

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do usc z ważnymi dokumentami tożsamości,  składają  zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  

W dniu ślubu:

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika usc, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która  w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik usc odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika usc może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.

Dodatkowe informacje:

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności.
  Kierownik USC w Świerczowie przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Świerczów, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza). We wskazanym przypadku nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.

 • Ślub w plenerze
  Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Świerczowie przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Świerczów, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Kategoria archiwalna: A