Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się :

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek

 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

 • pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony  aktu urodzenia Jana Nowaka )

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Świerczów
kod Swift (BIC) POLUPLPR
IBAN PL  19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Czas załatwienia sprawy:

 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Świerczowie - wydaje się niezwłocznie.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie

 • Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.

 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w USC,

 • listownie przez operatora pocztowego,

 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)

 • zstępnego (dziecka, wnuka)

 • rodzeństwa

 • małżonka

 • przedstawiciela ustawowego

 • opiekuna

 • sądu, prokuratora

 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Akt urodzenia po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  wstępni (rodzice) osoby, której akt dotyczy  posiadają sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa).

Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1946 r. aktów stanu cywilnego.

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Kategoria archiwalna: B5.