Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Kogo dotyczy
 
Wniosek może wnieść każdy, kto jest zainteresowany wprowadzeniem zmian do obowiązujących obecnie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów. Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyniki oceny przyjmowane są przez Radę Gminy, która decyduje o podjęciu działań związanych z przystąpieniem do opracowania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wymagane dokumenty
 
Wniosek zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
- przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
- określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
- kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej
Opłaty
 
Nie dotyczy
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Inne informacje
Na terenie Gminy Świerczów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 100% powierzchni terenów gminy.

Przystąpienie do zmiany obecnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego podawane jest do publicznej wiadomości.
W ogłoszeniu zamieszczonym dzienniku lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie oraz na tablicy ogłoszeń podaje się informację dotyczącą terminu składania wniosków i uwag do sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Więcej informacji: ,               
 tel: 774196179


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2012-05-23