Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 
Kogo dotyczy
 
Wniosek o wydanie zezwolenia składa osoba fizyczna lub prawna zamierzająca dokonać wycinki drzew lub krzewów lub właściciel urządzeń, o których mowa w Art 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U z 1964r, Nr 16, poz. 96 z późn.zm)
Wymagane dokumenty
 
DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx
Do wniosku należy dołączyć:
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością lub oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela/współwłaściciela na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
 
Brak
Podstawa prawna
 
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
W Art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego mowa jest o urządzeniach służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeniach podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występują właściciele urządzeń, o których mowa powyżej jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu tych urządzeń.
 
Kontakt: ,   tel: 774196179


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wojtowicz
Data wytworzenia: 2012-05-23