Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6831 Podział nieruchomości
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Kogo dotyczy
 
Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik.
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, w którym należy podać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych do podziału działek do drogi publicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek w rejestrze gruntów jest inne niż w księdze wieczystej) , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania (3 egzemplarze),
-mapę z projektem podziału – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania (3 egzemplarze).

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone stosowną klauzulą Starostwa Powiatowego w Namysłowie, potwierdzającą przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do wniosku należy dołączyć również:
- aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej,
- zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy z dnia ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,
- opinię zarządcy drogi w przypadku gdy zapewnienie dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej będzie wymagało wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
 
Brak
Podstawa prawna
 
Art. 92 - 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r, Nr 268, poz. 2663)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Więcej informacji: ,               
 tel: 774196179


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2012-05-23