Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6831 Podział nieruchomości
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
Kogo dotyczy
 
Z wnioskiem o wydanie opinii występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik.
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku, w którym należy wskazać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych działek do drogi publicznej należy dołączyć :

- aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW),
- aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
- aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
- wstępny projekt podziału w 3 egzemplarzach, opracowany na kopii mapy zasadniczej,
- jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu.

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie wydane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku lub przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że w ścianie tej brak jest otworów okiennych i drzwiowych.

W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia, nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia wniosku. ( Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
Opłaty
 
Brak
Podstawa prawna
 
Art. 92 - 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r, Nr 268, poz. 2663)
Tryb odwoławczy
Na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje
Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
 
Więcej informacji: ,                
tel: 774196179 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2012-05-23