Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Kogo dotyczy
 
Wydanie w/w decyzji dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Do wniosku należy dołączyć:

1 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, lub mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej zamiast kopii mapy ewidencyjnej.

2 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

3 kartę informacyjną przedsięwzięcia (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2) w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

4 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacje o jego braku. Nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

5 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6 w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia pełnomocnictwa.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Ze względu na obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagającego m. in. opinii i uzgodnień z innymi organami tryb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wydłużony.
Zgodnie z Art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) strona postępowania jest informowana o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy i o nowym terminie załatwienia sprawy.
Opłaty
 
205 zł
Formy płatności Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów
Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Podstawa prawna
 

1- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą UOOŚ.

2- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
,   tel: 774196179 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Michał Hnat, Łukasz Gienieczko
Data wytworzenia: 2012-05-23