Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 
Podstawa prawna

1.ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1340 oraz z 2018r poz.2244 i 2247)
2.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2017r poz.1257 jednolity tekst ustawy),
3.rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2018r r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.(Dz. U. z 2018 r.poz.2313)
4.rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz.2466)

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek)
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk wniosku (do pobrania w urzędzie lub poniżej)
2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
3. W przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierające informację o średniej  rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego w roku poprzedzającym  rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku
4.W przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Namysłowskiego wymagane są umowy dzierżawy.

Formularz do pobrania
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej
Tryb załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej. Wypłata gotówki w kasie Urzędu Gminy lub na przelew bankowy wskazany we wniosku w   terminie od 2-30 kwietnia bieżącego roku jeżeli wniosek był złożony w I terminie oraz od 1-31 października bieżącego roku jeżeli był złożony w II terminie.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia/ wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. W przypadku skomplikowanej sprawy termin może ulec wydłużeniu.
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy w Świerczów w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Inne informacje
Termin składania wniosków:
  1. wnioski składane w I terminie 1-28 (lub 29) lutego bieżącego roku.
  2. wnioski składane w II terminie 1-31 sierpnia bieżącego roku.
Opracował/a
Magdalena Hryniewicz