Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulgi w podatkach i opłatach

 bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184

 
ULGI W PODATKACH I OPŁATACH
Podstawa prawna
Art. 67a, 67b, art. 67c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- 
Ordynacja podatkowa
 Art. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach do-tyczących pomocy publicznej
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek)
Wymagane
dokumenty
1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sprawie umarzania zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności podatku rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej podatnika będącego beneficjentem pomocy .
2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zaświadczenia o wysokości uzyskanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis.
3. Dokument identyfikujący wnioskodawcę - wypis z KSR lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Kserokopie dokumentów obrazujących kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań, itp.
Formularz do pobrania
Nie dotyczy
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Tryb załatwienia sprawy
Decyzja w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorcy
Termin załatwienia sprawy
- 1 miesiąc
- 2 miesiące /sprawy szczególnie skomplikowane/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Inne informacje
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1.Deklaracje podatkowe, tytuły wykonawcze, itp.
2. Protokół z przesłuchania strony w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
Opracował/a
Paulina Fikier

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Paulina Fikier
Data wytworzenia: 2019-01-29