Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie

 

Świerczów, 09.12.2013r.

 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów
 ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
        „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4.Przedmiot zamówienia
       „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”
     Wspólny słownik zamówień: 34115000-6
 Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich( autobus musi posiadać podnośnik umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego do autobusu) oraz osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania dziecka opiekunowi świetlicy. Przewiduje się 7 osób do przewozu ( w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim). Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia zamawiającemu autobusu ,który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 
Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi      100 km.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 07.01.2014r.- 27.06.2014r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
7.1 . Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
             Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia   
             mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy spełniają warunki dotyczące:  
       7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności   
                 jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
       7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia ,dysponowania odpowiednim potencjałem
           technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia                   
       7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
       7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podst.
                art.24 ust.1 i 2
       7.1.5 posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób 
       7.1.6 -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24    
              ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
 
       7.2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,    
              osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
             podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
            Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
           dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
            przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do
            oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
            wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu i sposobu tego udostępniania.
 
        7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
                  prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu w/w warunków.
                  Ocena dokonywana będzie sposobem : spełnia / nie spełnia
8.    Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości :500,00 PLN ( słownie : pięćset PLN)
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,
do dnia 17.12.2013r. do godz. 10 00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10 00  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.12.2013r.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
DOCProjekt umowy.doc 
DOCFormularz oświadczenia.doc 
DOCFormularz oferty.doc