Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec

 

Świerczów, 28.11.2013r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ”
                           Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
 
 
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:45.21.0000-2
    Roboty budowlane w zakresie budynków
      Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.
„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ”
                           Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym   przedmiarze robót. W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając BHP,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.
Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty protokołu odbioru robót. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem sprawdzenia zakresu robót.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50%   wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju     zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10.Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
    Etap I   - Roboty posadzkowe do dnia 28.12.2013r.
    Etap II – Pozostałe roboty   do dnia 30.04.2014r.  
 
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1Informacja na temat wadium:
11.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 zł
        (słownie
złotych: pięćset  złotych 00/100).
11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych posiadają stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby). Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia – nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.
11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych  posiadają stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby).
11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  w pkt  11.5.2. 
 11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11.6 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
       niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.7 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
       u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
     Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
      elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
     oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
      www.bip.swierczow.pl
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok.
      nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.
17. Termin składania ofert: 13.12.2013 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
      Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
      internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
      systemu zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie
      przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi
      środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
      Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
      zamówienia.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:                  
     28.11.2013 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
     Europejskiej:  nie dotyczy

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCUmowa.doc
DOCOświadczenia.doc

PDFPrzedmiar I etap.pdf
PDFPrzedmiar II etap.pdf