Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l

Świerczów 10.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Gmina Świerczów  reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :

„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do   30 000 l”

1. Nazwa i adres zamawiającego

 Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójt Gminy  Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 

2. Tryb zamówienia

     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do  30 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego

   - wartość opałowa  min 42,6 MJ/kg

   - gęstość max.0,860 kg/l

   - temperatura zapłonu powyżej 56° C

   - zawartość siarki max  0,10%

Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

5. Informacja o możliwości złożenia  oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia   do dnia  30 .04. 2013 r.

 7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1  Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie  art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29  stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2.  Spełnienie warunków określonych w art.22  ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  tj.:            

         a)  posiadają uprawnienia  do wykonania określonej  działalności  lub czynności jeżeli 

              przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

         b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny 

              a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                      

         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie      

             zamówienia

     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu

     prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2 spełnia/ nie spełnia          

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   

 wadium w wysokości : 2000 PLN ( słownie: dwa tysiące PLN)

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr2,

do dnia 18.12.2012r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 18.12.2012r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79  pok. Nr 6  U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych   10.12.2012 r.

 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc