Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.

                                                                                                           Świerczów, 27.11.2012r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów
 ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
        „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4.Przedmiot zamówienia
       „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”
     Wspólny słownik zamówień: 34115000-6
 Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami. Przewiduje się 7 osób do przewozu ( w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim).
Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi 100 km.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 01.01.2013r.- 30.06.2013r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
7.1 . Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
             Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia   
             mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy spełniają warunki dotyczące:  
       7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności   
                 jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
       7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia ,dysponowania odpowiednim potencjałem
                 technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
       7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
       7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podst.
                art.24 ust.1 i 2
       7.1.5 posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób
       7.2.   W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy  
                ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
                udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
                w sprawie zamówienia publicznego.
        7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
                  prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu w/w warunków.
                  Ocena dokonywana będzie sposobem : spełnia / nie spełnia
8.    Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości :500,00 PLN ( słownie : pięćset PLN)
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,
do dnia 06.12.2012r. do godz. 10 00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2012 r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.11.2012r.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Świerczów
                                                                            Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc