Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011


Świerczów 28.10.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

 Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy ul. Brzeska 48, 

 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na : 

   Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do   5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011r.”  

1. Nazwa i adres zamawiającego
      Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia

     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

 4. Przedmiot zamówienia

Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach  transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011r.”  
Za wykonane zakupy należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 6.Termin wykonania zamówienia:

 Termin realizacji zamówienia   do dnia 31 .12. 2011 r.

 7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia

     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie    wadium w wysokości : 500 PLN      ( słownie: pięćset PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 08.11.2011r             do godz. 1000

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2011r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

 11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych     -  28.10.2011 r.

                                                                                                                Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                      Barbara Bednarz     
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCProjekt umowy.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCFormularz oferty.doc