Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l


Świerczów 29.09.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów     tel./077/419-61-79 

 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na :

„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  50 000 l”


1. Nazwa i adres zamawiającego

     Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego

   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki do 0,3%

 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia   do dnia 31 .12. 2011 r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania
 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny   a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia             
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia 

     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu

              prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2 

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   wadium w wysokości : 3000 PLN ( słownie: trzy tysiące PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,do dnia 07.10.2011r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2011r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych   29.09.2011r.

 

 Wójt Gminy

Barbara Bednarz