Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2011-03-04
Świerczów,04.03.2011r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza

 

przetarg nieograniczony na:

 

budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów

(kod CPV 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków)

 

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków – 45231300-8.

Przedmiot zamówienia przewiduje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”.

Miejsce realizacji operacji (oznaczenie działek) obręb ewidencyjny – Świerczów:

-     sieć kanalizacji sanitarnej: działki nr: 466/1, 480/2, 538/4, 541/1, 266/2, 261/3, 405/9, 291/2, 393/2, 392/4, 401/8, 196/2, 449, 261/6, 428/1, 429/1, 489/1, 494, 530, 531, 636/1, 636/2, 538/2, 535/2, 535/1, 462, 501, 502, 500/5, 500/3, 500/1, 499, 507, 508, 514, 517, 520, 258/4, 258/1, 544/2, 550/1, 50, 230, 229, 228, 227, 226, 225/3, 225/6, 225/5, 220, 221, 218/2, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37/2, 36/2, 405/11.

-     przyłącza: działki nr: 383, 384, 405/9, 392/2, 392/3, 393/2, 393/1, 394, 395, 389/4, 391, 390, 403, 407, 409, 399, 400/1 400/2, 411/1, 401/6, 401/7, 401/5, 401/4, 401/3, 401/2, 401/1, 402, 412, 414/3, 416, 432, 433/2, 434/2, 436, 437, 438, 439, 418, 419, 422, 423/1, 424, 425, 426/1, 427, 443, 444, 446/1, 446/2, 447/3, 448/1, 426, 473, 474, 475, 442/1, 441, 442/2, 450, 451, 452, 457, 458, 447/2, 463, 464, 465/1, 466/1, 466/2, 477, 478/3, 478/4, 478/2, 480/2, 480/1, 491/1, 492/1, 493, 485, 484/1, 470, 490, 531, 535/1, 538/4, 539, 540/2, 541/2, 541/1, 534, 215/1, 496/1, 495, 497, 498/6, 499, 500/4, 502, 501, 469, 509, 510, 511, 515/2, 516, 518, 524, 523, 525, 526/1, 527/1, 529/2, 549/3, 549/1, 548/1, 546/1, 545, 552/1, 552/3, 237, 36/2, 239, 642/20, 642/19, 642/8, 527/2, 405/9, 291/2, 261/6, 530, 544/2, 258/4, 503/2, 636/1, 498/9, 448/2.

Miejsce realizacji operacji (oznaczenie działek) obręb ewidencyjny – Biestrzykowice:

-     sieć kanalizacji sanitarnej: działki nr: 2/1, 229, 5, 230, 226/1.

Miejsce realizacji operacji (oznaczenie działek) obręb ewidencyjny – Miodary:

-     sieć kanalizacji sanitarnej: działki nr: 514, 510, 496/2, 496/1, 257/5.

Zakres robót budowlanych wg projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim w lokalizacjach: Ziemiełowice, Jastrzębie, Nowy Folwark, Biestrzykowice, Miodary, Świerczów”

Kanalizacja sanitarna:

Ø Kanały główne:

-     roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-     roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

-     roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad.

Ø Rurociągi tłoczne:

-     roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-     roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Ø Przepompownie sieciowe i przydomowe
-     roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-     roboty inżynieryjne i budowlane,

-     roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad.

Ø Przyłącza do wykonania z siecią uliczną:

-     roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-     roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

-     roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad.

Ø Przyłącza na posesjach:

-     roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-     roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

-     roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad.

Roboty elektryczne:

Ø Przyłącz energetyczny oraz zasilanie przepompowni ścieków PŚ1, PŚ2, PŚ3:

-     przyłącz kablowy oraz złącze kablowo-pomiarowe,

-     linia kablowa do rozdzielnicy przepompowni ścieków,

-     rozdzielnica przepompowni ścieków,

-     instalacje w przepompowni ścieków,

-     oprogramowanie układu oraz prace regulacyjno-rozruchowe,

-     obsługa geodezyjna.

Ø Zasilanie przepompowni przydomowych
-     linia zasilająca,
-     rozdzielnica przydomowej przepompowni ścieków – dostawa wraz z technologią,
-     instalacje w przepompowni ścieków,
-     oprogramowanie układu oraz prace regulacyjno-rozruchowe,
-     obsługa geodezyjna.

-     Opis instalacji: Szczegółowy opis robót zawarto w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do :

-     Prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

-     Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane,

-     Przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków,

-     Przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji,

-     Przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych i przyłączy) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych,

-     Wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu wraz z raportem inspekcji, przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu.

Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi cechami:

  • czytelna ostrość obrazu,
  • wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości,
  • zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału,
  • suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje:
  • płytę CD z nagranym raportem,
  • mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem inspekcji,
  • wykresy spadku dna kanału,
  • fotoraport uszkodzeń,
  • opis studzienek kanalizacyjnych,
  • obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych odcinków, ulicy, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii.

-     Zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Namiar geodezyjny powykonawczy w skali 1:1000 w 2 egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i numerycznej (na nośniku elektronicznym * dwg).

-     Wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko odpadów.

-     Zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu, zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji.

-     Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie ulic, trawników, elewacji budynków i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego.

-     Wykonawca zobowiązany jest także dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa drogowego oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni i wykona zastępczą organizację ruchu kołowego na czas trwania robót wg projektu organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę.

-    Zadaniem Wykonawcy w ramach rozruchu sieci jest przełączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w budynku (nieruchomości) do sieci wybudowanej przez Wykonawcę.

-    W pompowni ścieków PŚ2 należy zamontować przepływomierz elektromagnetyczny  umożliwiający pomiar ilości przetłaczanych ścieków ,wielkości chwilowych i sumacyjnych z możliwością odczytu danych archiwalnych rejestru ilości ścieków dla okresu minimum 2 miesięcy.

-    Zadaniem Wykonawcy w ramach zadania jest podłączenie przydomowych przepompowni ścieków do instalacji elektrycznych wewnętrznych właścicieli posesji.

Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę:

-     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt.

-     Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych.

-     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

-     Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

-     W przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej.

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty protokołu odbioru robót.

7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.12.2011 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

11.1 Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100).

11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej posiadają uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby). Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia – nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.

11.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej posiadają uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby).

11.4.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.

11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11.5 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia.

11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 22.03.2011 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:  04.03.2011 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Przedmiary robót

 


Projekt wykonawczy

Część opisowa:

Część obliczeniowa:

            _________________________________________________________________________________________________

 Część rysunkowa

Informacja - mapy projektu wykonawczego dostępne są do wglądu  w postaci elektronicznej oraz papierowej w Urzędzie Gminy Świerczów pok. nr 6. Publikacja map była nie możliwa z powodu dużego rozmiaru pliku.

            _________________________________________________________________________________________________

Projekt budowlany

 Część rysunkowa

Informacja - mapy projektu budowlanego dostępne są do wglądu  w postaci elektronicznej oraz papierowej w Urzędzie Gminy Świerczów pok. nr 6. Publikacja map była nie możliwa z powodu dużego rozmiaru pliku.

            __________________________________________________________________________________________________

 Uzgodnienia

            ___________________________________________________________________________________________________

Cześć opisowa

            ___________________________________________________________________________________________________

Warunki

             ___________________________________________________________________________________________________

Uprawnienia


 Dokumentacja geotechniczna


 Roboty elektryczne


Organizacja ruchu

Informacja - Plan organizacji ruchu na czas robót dostępny jest do wglądu  w postaci elektronicznej oraz papierowej w Urzędzie Gminy Świerczów pok. nr 6. Publikacja  nie możliwa z powodu dużego rozmiaru pliku


Specyfikacje techniczne

PDFST-00.00 wymagania ogólne.pdf
PDFST-01.01 roboty pomiarowe i ziemne.pdf
PDFST-02.01 kanalizacja.pdf
PDFST-02.02 pompownie.pdf
PDFST-03.01 roboty drogowe.pdf


Pytania i odpowiedzi

 

Pyt. 1 We wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ Zamawiający określił wynagrodzenie za wykonanie zadania jako ryczałtowe, zawierające m.in. podatek VAT. Proszę o wyjaśnienie jaki wpływ na powyższe wynagrodzenie będzie miała ewentualna zmiana przepisów powszechnie obowiązujących (wysokość stawki podatku VAT).

Proponujemy wprowadzenie zapisu o poniższej treści we wzorze umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie automatycznej zmianie w razie zmiany stawek podatku VAT w wysokości proporcjonalnej do tej zmiany.

Odp. 1 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot  umowy winno zawierać podatek VAT w/g obowiązującej stawki w 2011 r.


Pyt. 2  W Przedmiarze robót (wydatki kwalifikowane) w poz. 120 Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zew. 110 mm określono długość sieci 1303,00 m. natomiast w opisie technicznym w charakterystyce projektowanego zadania - wydatki kwalifikowane określono długość sieci 4012,36 m.

Odp. 2 Odpowiednia długość rurociągu PE 110 to 4012,36


Pyt. 3 W Przedmiarze robót (wydatki niekwalifikowane) w poz. 18,19,20,21 Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2,0 m z rury karbowanej - kineta po zsumowaniu otrzymujemy 96 szt. natomiast w opisie technicznym w charakterystyce projektowanego zadania - wydatki niekwalifikowane określono 158 szt.

Odp. 3 Poprawna ilość studni w części niekwalifikowanej to 159 - dołączam poprawiony opis i przedmiar.

PDFopis techn. wykon..pdf

PDFPRZEDMIAR - cz. niekwalifikowal.pdf

PDFPRZEDMIAR - cz. kwalifikowalna.pdf


Pyt. 4 W plikach umieszczonych na stronie zamawiającego:
Dobór pomp dla pompowni PŚ1.1.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ1.2.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ1.3.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ2.1.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ2.2.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ2.3.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ3.1.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ3.2.jpeg
Dobór pomp dla pompowni PŚ3.3.jpeg
podane na schematach parametry rurociągów tłocznych oraz wykonane obliczenia tj. PEM/PEHD PN10 DN90 (Dw73,6), oraz PEM/PEH PN10 DN125 (Dw102,2) są niezgodne (błędne obliczenia) z zapisami SIWZ z pkt. 5.3.4. tj. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa.-
Kolektory kanalizacyjne ciśnieniowe należy wykonać z rur DN90 i DN110 PE-HD
SDR 17 PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.”
– czyli wymiary poszczególnych rurociągów powinny być PE100 SDR17 DN90 (Dw79,2) oraz DN110 (Dw96,8) oraz DN125 (Dw110,2) co za tym idzie przedstawione obliczenie wykonane są dla niewłaściwych średnic. Na załączonych schematach parametry pracy pomp nie zapewniają minimalnych prędkości przepływu wymaganych dla rurociągów pionowych oraz poziomych (dla odpowiednich średnic wewnętrznych), tym samym mogą powodować problemy eksploatacyjne związane z zarastaniem rurociągów tłocznych.
Prosimy o weryfikację powyższych, jednoznaczne określenie parametrów pracy urządzeń, średnic rurociągów (dla zapewnienia minimalnych prędkości).

Odp. 4 Po szczegółowych obliczeniach przeprowadzonych przez firmę dobierając przepompownie wynika , że rurociąg PEHD DN110 spełni wymaganą wydajność i wysokość podnoszenia pomp - podana średnica DN125 PEHD jest błędna
Po szczegółowych obliczeniach przeprowadzonych przez firmę dobierając przepompownie wynika , że prędkość przepływu wyniesie 0,75 m/s więc nie ma najmniejszych obaw o problemy eksploatacyjne związane z zarastaniem rurociągów tłocznych


Pyt. 5 Czy organizator przetargu nie wymaga referencji

Odp. 5 Gmina Świerczów jako organizator przetargu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów" informuje, że nie wymaga referencji od uczestników postępowania.


Pyt. 6 W przedmiarze „Zasilanie pompowni ścieków PŚ3” mamy 9 metrów kabla
YAKXS 4x35 mm2 a wg. projektu przyłącza energetycznego (zagospodarowania) mamy 244 metry kabla. Czy w przedmiarze należy ująć 244 metry?

Odp. 6 Pomyłka w zamieszczonym przedmiarze. W załączeniu przedmiar na pompownie Świerczów PŚ3

PDFPOMPOWNIA Świerczów PŚ 3.pdf

Wyjaśnienie do odp. 6  Pomyłka w zamieszczonym przedmiarze. Brak jest pozycji „Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie” KNNR 5 0707-03, należy przyjąć długość 240mb


Pyt. 7 W przedmiarze „Zasilanie pompowni ścieków PŚ1” mamy 51 metrów
kabla YAKXS 4x35 mm2 a wg. projektu przyłącza energetycznego(zagospodarowania) mamy 98 metrów kabla. Czy w przedmiarze należy ująć 98 metrów?

Odp. 7 Pomyłka w zamieszczonym przedmiarze. W załączeniu przedmiar na pompownie Świerczów PŚ1.

PDFPOMPOWNIA Świerczów PŚ 1.pdf

Wyjaśnienie do odp. 7   Pomyłka w zamieszczonym przedmiarze. Brak jest pozycji „Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie” KNNR 5 0707-03, należy przyjąć długość 67mb .

W przedmiarze przepompowni PŚ 1 należy wyłączyć z zakresu wykonania pozycje od 1 do 18.


Pyt. 8 W przedmiarze Zasilania pompowni ścieków PŚ1 i PŚ2 brak kabla pomiędzy złączem kablowym a szafką sterowniczą. Proszę o podanie typu i długości kabla.

Odp. 8 W załączeniu przedmiary na pompownie Świerczów PŚ1 i PŚ2 z uwzględnionym kablem między złączem energetyki a złączem sterowniczym. Proszę o zastosowanie kabla typu YKY 5x10mm2 o długości 5 mb. złącze sterownicze pompowni należy zabudować obok złącza kablowego energetyki. Przedmiary zamieszczono na stronie www.bip.swierczow.pl w dziale Przetargi 2011

PDFPOMPOWNIA Świerczów PŚ 2.pdf

Wyjaśnienie do odp. 8 W przedmiarze przepompowni PŚ 2 należy wyłączyć z zakresu wykonania pozycje od 1 do 17.