Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l

 Świerczów, dnia 23.09.2010 r.


RIM 341-5/10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2
„PETROL” S-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 2,84 zł / 1 litr ( słownie dwa złote 84/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin

Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 99,6; łączna ilość punktów 99,6

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.


                                                                              Wójt Gminy
                                                                        Andrzej Gosławski

 

 

Świerczów 13.09.2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na :

 

1. Nazwa i adres zamawiającego
     Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
 Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l”

 

   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki do 0,3%

 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

 

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
         a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli 

              przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

         b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 

              a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     

         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie      

             zamówienia

     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu

              prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości : 3000 PLN ( słownie: trzy tysiące PLN)

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,

 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2010r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

 Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

 

 

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 
 
 

                                                                                  Wójt Gminy Świerczów

                                                                                       Andrzej Gosławski               

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc

 

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

do dnia 22.09.2010r do godz. 1000

Termin realizacji zamówienia   do dnia 31 .12. 2010 r.

Podstawowe parametry oleju opałowego

4. Przedmiot zamówienia

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do         70 000 l”