Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie

Świerczów, dnia 09.07.2010 r.

RIM 341-4/10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „
Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 731 097,74 zł (siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 74/100) - najniższa cena

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

                                                                                                                                                           Z upoważnienia Wójta 

                                                                                                                                                                 mgr Irena Łytka

                                                                                                                                                                  Sekretarz Gminy


 

Świerczów 23.06.2010 r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 
tel./077/419-61-79

 

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie”.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

4 1 Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie”.

Wspólny słownik zamówień: 45111291- 4

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w projekcie technicznym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający  żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami   prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.

Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia 16.07.2010r.- 20.08.2010r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 i 2

7.2. W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6 i dokumentów pkt.10 niniejszejspecyfikacji - według zasady spełnia/ nie spełnia

8.Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie

wadium w wysokości

15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 09.07.2010r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakup

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Wójt Gminy Świerczów  

Andrzej Gosławski


PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFFormularz oferty.pdf

PDFProjekt umowy.pdf

PDFFormularz oświadczenia.pdf


PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFOpis boiska Świerczów.pdf

PDFZałączniki.pdf

PDFKoncepcja zagospodarowania wód deszczowych.pdf

PDFZ1.pdf

PDFZ2.pdf

PDFZ3.pdf

PDFZ4.pdf

PDFZ5.pdf

PDFSpecyfikacja boisko.pdf