Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy

  Świerczów, dnia 30.06.2010 r.


RIM 341-3/10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4
Transport Osobowy Przewóz Dzieci
Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa
ul. Brzeska 2B , 46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 3,00 zł / km ( słownie trzy zł 00/100 ) – najniższa cena

Ponadto zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1
Firma Handlowo – Usługowa
„ BOHMAR” Sp. z.o.o
63- 900 Rawicz, ul. Cechowa 13
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 68,9; łączna ilość punktów 68,9

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp.z o.o
49-302 Brzeg, ul. 1 Maja skr. pocz. 32
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 83,5; łączna ilość punktów 83,5

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Namysłowie Sp.z o.o
46-100 Namysłów, ul. Boh. Warszawy 29
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 84,9; łączna ilość punktów 84,9

Oferta nr 5
Trans Logistic
Transport Krajowy i Zagraniczny Mariusz Nalepa
46-112 Świerczów, ul. Brzeska 2B
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 90,9; łączna ilość punktów 90,9

Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.


                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                   Andrzej Gosławski


 

Świerczów 15.06.2010 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

 

Przetarg nieograniczony na :

Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

„Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy”

Przewóz dzieci obejmuje placówki oświatowe z poszczególnych miejscowości, tj.:

1.) Gimnazjum Publiczne w Świerczowie ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy

Świerczów

2.) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z miejscowości Starościn, Pieczyska, Zbica, Kuźnica

Dąbrowska, Świerczów

3.) Szkoła Podstawowa w Bąkowicach z miejscowości Wężowice, Gola, Grodziec, Bielice,

Miejsce

4.) Przedszkole w Świerczowie ze wszystkich miejscowości z terenu  Gminy   Świerczów

Do przewozów należy zabezpieczyć jeden autokar (oraz autokar zastępczy w przypadku awarii) również

awarii gminnego „Gimbusa” obsługującego część dowozów.
 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia 01.09.2010r.- 30.06.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

7.1 . Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia ,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podst. art.24 ust.1 i 2

7.1.5 posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób

7.2. W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy  ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu w/w warunków.

Ocena dokonywana będzie sposobem : spełnia / nie spełnia

8. Informacja dotycząca wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2do dnia 30.06.2010r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Józef Białas tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektroniczne


Wójt Gminy Świerczów  

Andrzej Gosławski

PDFSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.pdf
DOCUmowa.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc