Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.


Świerczów, dnia 05.03.2010 r


RIM 341-2/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 10
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 782 546,88 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć zł 88/100) - najniższa cena

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
BUD-REM
Anna Zadrożna
Radoszowice 55, 49-156 Gracze
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 79,8; łączna ilość punktów 79,8

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych
„DEK-REM” Józef Bączkowski
ul. Batorego 35, Janików
55-200 Oława 1
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 75,4; łączna ilość punktów 75,4

Oferta nr 3
Firma Usługowo-Handlowa
„STANBUD” Stanisław Pięta
ul. Głowackiego 67
32-800 Brzesko
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 85,3; łączna ilość punktów 85,3

Oferta nr 4
Firma Budowlana
„KUBOT” sp.j.
Antoni i Małgorzata Kubot
Mianowicie 1K, 63-600 Kępno
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 90,6; łączna ilość punktów 90,6

Oferta nr 5
„SOBET” S.A.
ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 90,6; łączna ilość punktów 90,6

Oferta nr 6
Śląskie Przedsiębiorstwo
Techniczno-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 62
46-203 Kluczbork
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 75,1; łączna ilość punktów 75,1

Oferta nr 7
EART
Firma Usługowo Handlowa
Ewelina Grzybek
ul. Kręta 6, 46-112 Świerczów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 96,4; łączna ilość punktów 96,4

Oferta nr 8
STAMUR s.c.
Zakład Budownictwa
J. Stawiński, H. Lipczak
ul. Opolska 2a, 49-100 Niemodlin
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 83,4; łączna ilość punktów 83,4

Oferta nr 9
IZOLKOMEX
Firma Remontowo-Budowlana s.c
Bogdan Kulig, Leszek Czech
ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 66,1; łączna ilość punktów 66,1

Oferta nr 11
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 99,0; łączna ilość punktów 99,0

Oferta nr 12
MPM Development Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 96,9; łączna ilość punktów 96,9

Oferta nr 13
Budostal-2 S.A.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 89,3; łączna ilość punktów 89,3

Oferta nr 14
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„DOMUS” Kazimierz Sewioło
ul. Grunwaldzka 6, 49-200 Grodków
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 72,2; łączna ilość punktów 72,2

Oferta nr 15
Firma Remontowo-Budowlana
„DEMAR” Mariusz Defort
ul. Reymonta 74B/1, 46-100 Namysłów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 71,2; łączna ilość punktów 71,2


Oferta nr 16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe
„REM-BUD” Krzysztof Stręg
Rybna, ul. Odrzańska 48A, 46-090 Popielów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 90,2; łączna ilość punktów 90,2


Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
Świerczów 15.02.2010 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79


O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :

”Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn”.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

4 1 Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Budowa Sołeckiego Domu

Spotkań we wsi Starościn”.
Wspólny słownik zamówień: 45.21.0000-2

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie technicznym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający  żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której wykonanie powierzy   podwykonawcom

4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami   prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.  Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia
12.04.2010r.- 30.09.2010r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

7.2. W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy   ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6 i dokumentów pkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


8.Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości :

20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,

do dnia 04.03.2010r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z art.93 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia ,jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wójt Gminy Świerczów
Andrzej Gosławski

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCOferta.doc
DOCProjekt umowy.doc


Dokumentacja techniczna


 

Roboty budowlane

Przekroje

Oświadczenia


 Instalacje sanitarne

 


Instalacje elektryczne


Wykonanie zjazdu


Warunki przyłaczeniowe


 

Pytania i odpowiedzi

Pyt.1.W związku z przygotowywaniem kosztorysu ofertowego proszę o wyjaśnienie, czy należy ująć w kosztorysie system pomiaru półpośredniego energii elektrycznej. Niejasności wzięły się z faktu,że wystawione są warunki techniczne /RD3/3/RDE-3/888/2009/ na moc 40,0kW z zabezpieczeniem głównym 63A, podczas gdy projekt zakłada bilans mocy szczytowej 70kW przy której niemożliwe jest zainstalowanie pomiaru bezpośredniego.
Odp.1.
Cytat z projektu budowlanego zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej:
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Zgodnie z TWP do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano układ bezpośredni z licznikiem 3-fazowym energii czynnej, jednostrefowy zamontowany w części pomiarowej zestawu ZK-1b/1R+1TL. Drzwiczki szafki wykonać w sposób umożliwiający dokonanie odczytu wskazań licznika. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną wg taryfy C11. Z układu pomiarowego w miejscu określonym na planie sytuacyjnym wyprowadzić zalicznikową wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielni głównej RG budynku.
W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu mocy przyłączeniowej wynikającej z bilansu mocy zainstalowanych urządzeń wewnętrznych w budynku, Inwestor zwróci się do EnergiaPro RD Namysłów o zwiększenie mocy i zmianę układu pomiarowego.

Pyt.2.Czy akceptujecie zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym
wpuszczanym, podstropowym lampek LED o stopniu ochrony IP44 ponieważ w projekcie podany jest stopień ochrony tych lamek IP56 a takich lamp się nie produkuje .
Odp.2.Na rzucie parteru (rys. E3) w legendzie opisującej oprawy podano:
L-oprawa LED sufitowa o IP54/IP44.Akceptuję oprawę LED o IP44.

Pyt.3.Jakie oprawy LED przewidziano w projekcie ( oprawa zewnętrzna oznaczona symbolem L )?
Odp.3.Przedmiar poz. 39 - oprawa LED, zewnętrzna, sufitowa, szczelna o IP54 lub IP44, kolory źródła światła dobrane w porozumieniu z Inwestorem - np. oprawa HYDRA SPOT

Pyt 4.Jakie żyrandole przewidziano na Sali głównej? (W przedmiarze w pozycji nr 40 występują ,,oprawy oświetleniowe zawieszane - żyrandol Ż- nie wymieniono istotnych parametrów dotyczących żyrandoli uniemożliwiających ich wycenę.
Odp.4 Przedmiar poz. 40 – Żyrandol o mocy max. 500W oraz kształcie i kolorze dostosowanym do wystroju i aranżacji pomieszczenia, dobrany w porozumieniu z Inwestorem – np. żyrandol ElmarCo Carlo mały.

Pyt 5. Jakiej mocy przewidziano grzejniki konwektorowe?
Odp.5. Przedmiar poz. 45 – Moc grzejników konwektorowych ( Gk-1 do Gk-9 ) podano na schemacie ideowym rys. E2.
0,50kW - 5szt.
0,70kW - 1szt.
1,00kW - 1 szt.
2,00kW - 1szt.
2,50kW - 1szt.

Pyt.6.Jakiej mocy przewidziano grzejniki akumulacyjne?
Odp.6 Przedmiar poz. 46 – Moc grzejników akumulacyjnych ( Pa-1 do Pa-6 ) podano na schemacie ideowym rys. E2.
5,00kW - 6szt.

Pyt.7.Pozycje w przedmiarze robót branży budowlanej nr 47-52 mówią o rynnach i rurach spustowych z polichlorku winylu. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy stalowej gr. 0,06cm powlekanej w kolorze dachówki. Jakie należy przyjąć rynny i rury spustowe do wyceny.
Odp.7.Do wyceny należy przyjąć rynny i rury spustowe z polichlorku winylu.

Pyt.8.Pozycja w przedmiarze robót branży budowlanej nr 58 mówi o ościeżnicach stalowych do drzwi wewnętrznych. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być drewniane proste. Jakie ościeżnice należy przyjąć do wyceny.
Odp.8.Do wyceny przyjąć ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być stalowe.

Pyt.9.Z pozycji w przedmiaru robót branży budowlanej nr 91 wynika że ma być zastosowany tynk mineralny jako warstwa wykończające ocieplenie. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że tynki zewnętrzne mają być akrylowe o granulacji 2mm i fakturze baranek w kolorze białym. Jakie należy przyjąć tynk do wyceny.
Odp.9.Do wyceny należy przyjąć tynk zgodnie z opisem technicznym projektu.
Pyt.10.Pozycja w przedmiarze robót branży budowlanej nr 96 mówi o malowaniu elewacji farbą elewacyjną w kolorach intensywnych-do uzgodnienia z inwestorem.
Prosimy o podanie jaką farbą należy malować elewację i określić grupę intensywności kolorów.
Odp. 10. Do wyceny proszę przyjąć kolor zielony i oliwkowy

Pyt.11.Pozycja w przedmiarze robót branży sanitarnej nr 7 mówi o szambie o pojemności 10m3. Natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego szamba istnieje zapis że szambo ma być prefabrykowanie o pojemności 8,2m3 Jakie szambo należy przyjąć do wyceny.
Odp.11. Proszę przyjąć szambo zgodnie z opisem technicznym Świerczów 15.02.2010 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :

”Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn”.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

4 1 Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Budowa Sołeckiego Domu

Spotkań we wsi Starościn”.
Wspólny słownik zamówień: 45.21.0000-2

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie technicznym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której wykonanie powierzy podwykonawcom

4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 12.04.2010r.- 30.09.2010r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

7.2. W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6 i dokumentów pkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


8.Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości :

20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,

do dnia 04.03.2010r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z art.93 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia ,jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wójt Gminy Świerczów
Andrzej Gosławski 


 Dokumentacja techniczna


Roboty bydowlane

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFSpecyfikacja SST -SDS branża budowlana.pdf
PDFOpis techniczny do proj. architekt.-budowlanego.pdf
PDFInformacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.pdf
PDFOpis techniczny szamba.pdf

Przekroje

PDFA1-rzut parteru.pdf
PDFA2-rzut dachu.pdf
PDFA3- przekrój pionowy a-a.pdf
PDFA4- przekrój pionowy b-b.pdf
PDFA5- przekrój pionowy c-c.pdf
PDFA6- elewacje.pdf
PDFA7- elewacje.pdf
PDFA8 - stolarka okienna w kolorze białym.pdf
PDFK1- rzut fundamentów.pdf
PDFK2- rzut wieńców i nadproży.pdf
PDFK3- rzut więźby dachowej.pdf
PDFK4- konstrukcja rdzeni żelbet..pdf
PDFK5- konstrukcja wiązara W-1.pdf
PDFK6- konstrukcja wiązara W-2.pdf

Oświadczenia

JPEGoświadczenie projektantów.jpeg
JPEGoświadczenie sprawdzających.jpeg


Instalacje sanitarne

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDF1- Opis Techniczny IS.pdf
PDFCentrala nawiewno-wywiewna VS-30-R-SS_RHC_SS.pdf
PDF2 - Opis techniczny zagosp. terenu IS.pdf
PDFis awim sokwent.pdf
PDFis awim sokwk.pdf
PDFPZT staroscin(4).pdf


 Instalacje elektryczne

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFOpis techn. inst. elektrycznych.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna SST-branża elektryczna.pdf
PDFOpis techniczny i info BIOZ inst.elektr..pdf
PDFZałożenia do projektowania.pdf
PDFE2- schemat ideowy.pdf
PDFE1-Schemat WLZ.pdf
PDFE3- rzut parteru.pdf
PDFE4-rzut dachu.pdf


Wykonanie zjazdu

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFOpis techniczny zjazdu.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna Zjazdu.pdf
PDFpojekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFprzekroje.pdf


Pytania i odpowiedzi

 Pyt.1.W związku z przygotowywaniem kosztorysu ofertowego proszę o wyjaśnienie, czy należy ująć w kosztorysie system pomiaru półpośredniego energii elektrycznej. Niejasności wzięły się z faktu,że wystawione są warunki techniczne /RD3/3/RDE-3/888/2009/ na moc 40,0kW z zabezpieczeniem głównym 63A, podczas gdy projekt zakłada bilans mocy szczytowej 70kW przy której niemożliwe jest zainstalowanie pomiaru bezpośredniego.
Odp.1.
Cytat z projektu budowlanego zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej:
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Zgodnie z TWP do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano układ bezpośredni z licznikiem 3-fazowym energii czynnej, jednostrefowy zamontowany w części pomiarowej zestawu ZK-1b/1R+1TL. Drzwiczki szafki wykonać w sposób umożliwiający dokonanie odczytu wskazań licznika. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną wg taryfy C11. Z układu pomiarowego w miejscu określonym na planie sytuacyjnym wyprowadzić zalicznikową wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielni głównej RG budynku.
W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu mocy przyłączeniowej wynikającej z bilansu mocy zainstalowanych urządzeń wewnętrznych w budynku, Inwestor zwróci się do EnergiaPro RD Namysłów o zwiększenie mocy i zmianę układu pomiarowego.

Pyt.2.Czy akceptujecie zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym
wpuszczanym, podstropowym lampek LED o stopniu ochrony IP44 ponieważ w projekcie podany jest stopień ochrony tych lamek IP56 a takich lamp się nie produkuje .
Odp.2.Na rzucie parteru (rys. E3) w legendzie opisującej oprawy podano:
L-oprawa LED sufitowa o IP54/IP44.Akceptuję oprawę LED o IP44.

Pyt.3.Jakie oprawy LED przewidziano w projekcie ( oprawa zewnętrzna oznaczona symbolem L )?
Odp.3.Przedmiar poz. 39 - oprawa LED, zewnętrzna, sufitowa, szczelna o IP54 lub IP44, kolory źródła światła dobrane w porozumieniu z Inwestorem - np. oprawa HYDRA SPOT

Pyt 4.Jakie żyrandole przewidziano na Sali głównej? (W przedmiarze w pozycji nr 40 występują ,,oprawy oświetleniowe zawieszane - żyrandol Ż- nie wymieniono istotnych parametrów dotyczących żyrandoli uniemożliwiających ich wycenę.
Odp.4 Przedmiar poz. 40 – Żyrandol o mocy max. 500W oraz kształcie i kolorze dostosowanym do wystroju i aranżacji pomieszczenia, dobrany w porozumieniu z Inwestorem – np. żyrandol ElmarCo Carlo mały.

Pyt 5. Jakiej mocy przewidziano grzejniki konwektorowe?
Odp.5. Przedmiar poz. 45 – Moc grzejników konwektorowych ( Gk-1 do Gk-9 ) podano na schemacie ideowym rys. E2.
0,50kW - 5szt.
0,70kW - 1szt.
1,00kW - 1 szt.
2,00kW - 1szt.
2,50kW - 1szt.

Pyt.6.Jakiej mocy przewidziano grzejniki akumulacyjne?
Odp.6 Przedmiar poz. 46 – Moc grzejników akumulacyjnych ( Pa-1 do Pa-6 ) podano na schemacie ideowym rys. E2.
5,00kW - 6szt.

Pyt.7.Pozycje w przedmiarze robót branży budowlanej nr 47-52 mówią o rynnach i rurach spustowych z polichlorku winylu. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy stalowej gr. 0,06cm powlekanej w kolorze dachówki. Jakie należy przyjąć rynny i rury spustowe do wyceny.
Odp.7.Do wyceny należy przyjąć rynny i rury spustowe z polichlorku winylu.

Pyt.8.Pozycja w przedmiarze robót branży budowlanej nr 58 mówi o ościeżnicach stalowych do drzwi wewnętrznych. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być drewniane proste. Jakie ościeżnice należy przyjąć do wyceny.
Odp.8.Do wyceny przyjąć ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być stalowe.

Pyt.9.Z pozycji w przedmiaru robót branży budowlanej nr 91 wynika że ma być zastosowany tynk mineralny jako warstwa wykończające ocieplenie. Natomiast w opisie technicznym do projektu architekt.-budowlanego istnieje zapis że tynki zewnętrzne mają być akrylowe o granulacji 2mm i fakturze baranek w kolorze białym. Jakie należy przyjąć tynk do wyceny.
Odp.9.Do wyceny należy przyjąć tynk zgodnie z opisem technicznym projektu.
Pyt.10.Pozycja w przedmiarze robót branży budowlanej nr 96 mówi o malowaniu elewacji farbą elewacyjną w kolorach intensywnych-do uzgodnienia z inwestorem.
Prosimy o podanie jaką farbą należy malować elewację i określić grupę intensywności kolorów.
Odp. 10. Do wyceny proszę przyjąć kolor zielony i oliwkowy

Pyt.11.Pozycja w przedmiarze robót branży sanitarnej nr 7 mówi o szambie o pojemności 10m3. Natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego szamba istnieje zapis że szambo ma być prefabrykowanie o pojemności 8,2m3 Jakie szambo należy przyjąć do wyceny.
Odp.11. Proszę przyjąć szambo zgodnie z opisem technicznym Świerczów 15.02.2010 r.

Pyt.12.Czy na budowle istnieje możliwość pobierania wody i energii (w dokumentacji brak warunków zasilania placu budowy w wlw media)
Odp.12. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną wykonuje na własny koszt wykonawca po uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym w Namysłowie i warunkach przyłączenia wodociągowego umieszczonego na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl w dziale przetargi.

Pyt.13. W poz. 4,5,16 i 17 przedmiaru błędnie przyjęto głębokość wykopów
(brak wysokości podkładów) oraz szerokość wykopu (rozkop dla wykonania izolacji pionowych podziemia). Proszę określić właściwe ilości.
Odp.13.Wysokość wykopów przyjęto dobrze, ponieważ po usunięciu warstwy humusu
pozostaje 0,7m wysokość wykopu. Szerokość wykopów przyjęto jak szerokości poszczególnych fundamentów. W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć dane wg przedmiaru.

Pyt.14. Powyższa zmiana powoduje zmianę poz. 3 przedmiaru
Odp.14 j.w

Pyt.15. W poz. 19 brak podkładu w wykuszu. Czy należy przyjąć.
Odp.15 Tak należy przyjąć podkład betonowy.

Pyt.16.Brak w przedmiarze warstw podsypkowych gr 25 cm pod podkład betonowy.
Czy należy je przyjąć.
Odp.16. Należy przyjąć warstwę podsypki min. 25cm.

Pyt.17. Brak w przedmiarze izolacji ław fundamentowych a opisane warunki gruntowo¬wodne wskazują na konieczność zaizolowania ław.
Pyt.18.Dat poz. 15 - w opisie przewidziano 4-ro krotną izolację pionową + folię kubełkową (pkt 4. 14-izolacje) - w przedmiarze jest jedna warstwa izolacji pionowej. Proszę o jednoznaczne określenie rob6tizolacyjnych,
Odp.17 i 18 Do wyceny należy przyjąć 4-ro krotną izolację pionową) np. Abizol 2R+2P lub
Dysperbit x 4 lub inny roztwór asfaltowy).

Pyt.19. Dach - brak w przedmiarze:
- obróbek blacharskich przy połączeniu niższego dachu ze ścianą
- uszczelek kalenicy i okapu
- desek wiatrowych pod dachówki krawędziowe
- stopni kominiarskich
- ław kominiarskich wraz z typowymi dachówkami
Odp.19. Do wyceny należy przyjać:
- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachówki (brązowym) przy połączeniu niższego dachu ze ścianą i wykusza ze ścianą –
blacha gr.0,05cm - 23,2mb x 0,2m= 4,65 m2
- uszczelki kalenicy – 34,6 mb, uszczelki okapu - 62mb
- krawędzie dachów wykończyć podbitką drewnianą wg. przedmiaru
- nie projektuje się stopni oraz ław kominiarskich

Pyt.20.Poz. 32 przedmiaru - brak osiatkowania belek (jest w opisie, faktycznie zbędne) ale należy policzyć obudowę belki płytą gipsową ognioodporną na ruszcie.
Odp.20. Należy doliczyć obudowę belki płytą j.w.

Pyt.21.CZY odwodnienie dachu (rynny, rury spustowe, łączniki itp) powinno być z PCV jak w przedmiarze czy z blachy Jak w opisie
Odp.21. Rury i rynny z PCV.

Pyt.22. W opisie "zestawienie stolarki okiennej" wpisano np. okno 120x15D szt 4
(okna poddasza) - brak na rzutach dachu, a poddasza użytkowego nie przewidziano
- prosimy o wyjaśnienie tej kwestii
- Czy okna w sali powinny mieć wymiar 120x180 czy 120x200 jak w wykazie.
Odp.22 Poddasza nie zaprojektowano a jedynie pom. techniczne bez okien w przestrzeni
międzywiązarowej na centralę nawiewno – wywiewną.
Okna w sali o wymiarach 120 x 200cm, wg wykazu stolarki.

Pyt.23.W poz. 58 przedmiaru przewidziano ościeżnice stalowe a wg opisu drewniane w okleinie. Jeżeli drewniane, to
- czy ościeżnice zwykłe, regulowane, czy z opaskami i ćwierćwałkam i Proszę określić jednoznacznie
Odp.23 Ościeżnice zwykłe stalowe.

Pyt.24. Poz. 81, 82, 83 - wg opisu wszystkie posadzki powinny być ceramiczne, wg przedmiaru - ceramiczne i z deszczułek. Proszę określić jednoznacznie jakie powinny być.
Odp.24. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach ceramiczne.

Pyt.25.Brak w przedmiarze drenażu opaskowego (ujęto w opisie ze względu na istniejące warunki gruntowe). Jeżeli należy go wykonać proszę podać przedmiar robót.
Odp.25 Nie wyceniać drenażu opaskowego.

Pyt.26. W przedmiarze nie policzono studzienek chłonnych kanalizacji deszczowej.
Proszę określić ich ilość i rozwiązanie techniczne.
Odp.26. W przedmiarze robót instalacji sanitarnych w poz.11 przewidziano studzienki
Chłonne kanalizacji deszczowej.

Pyt.27.Poz. 88,89,90 - docieplenie ścian fundamentowych - wg projektu styropianem gr 5 cm - wg przedmiaru gr 12 cm
- obmiar nieprawidłowy
Proszę określić gr styropianu i prawidłowy przedmiar
Odp.27.Do wyceny należy przyjąć styropian gr. 8cm – prawidłowy przedmiar
75,6 x 0,85 = 64,3 m2

Pyt.28. Poz 91 - błąd w przedmiarze - brak docieplenia trójkątów szczytów.
Proszę o uzupełnienie
Odp.28. Do przedmiaru w poz.91 należy przyjąć powierzchnię
64,6+44,8+160+65,7+13,2+34,3=382,6-31,2-16=335,4m2

Pyt.29.Czy konieczne jest wykonanie tynku mineralnego i malowanie farbą silikatową czy można przyjąć tynk akrylowy barwiony (kolory średnie)
Odp.29.Zgodnie z opisem technicznym

Pyt.30.Poz. 133• czy brama ma być otwierana ręcznie czy mechanicznie
Odp.30 Brama otwierana ręcznie

Pyt.31. Brak w przedmiarze wykonania (ściany, sufit i trwała podłoga) pomieszczenia technicznego na poddaszu dla centrali wentylacyjnej. Prosimy o opracowanie dodatkowego przedmiaru
Odp.31. Pow. sufitu i ścian ujęta w poz.68 i 70 przedmiaru
Montaż podłogi z płyt OSB gr.32mm – pow. 11,5m2
od góry płyty GKF – EI30 - pow. 11,5m2
nabitki drewniane 10x5cm L=3,0m – szt.-10

Pyt.32. Brak w przedmiarze włączenia instalacji wodnej (nawiertka, skrzynka) Proszę o wypowiedź w tej sprawie.
Odp.32. Wykonanie nawiertaki i skrzynki należy uwzględnić w ofercie

Pyt.33. Dział przedmiaru 8.5 - WYPOSAZENIE
Proszę o uszczegółowienie poszczególnych elementów wyposażenia tzn - typ, kolor, rozwiązania technologiczne
Odp.33. Dział przedmiaru 8.5 - Wyposażenie nie należy uwzględniać w ofercie.

Pyt.34.Brak technicznych warunków przyłączenia
Odp.34.Warunki techniczne przyłączenia energetycznego zostały umieszczone na stronie www.bip.swierczow w dziale przetargi.

Pyt.35. Kto ponosi koszty opłat za moc zamówioną
Odp.35Na czas budowy opłatę za moc zamówioną ponosi wykonawca

Pyt.36. Proszę podać jak rozwiązane jest zasilanie budowy
Odp.36.Tymczasowe zasilanie na czas budowy należy wykonać na koszt wykonawcy po uzgodnieniu warunków z Zakładem Energetycznym w Namysłowie

Pyt.37.Czy w pozycji 71 przedmiaru branży sanitarnej należy wycenić 4 szt tłumików akustycznych? Czy 0 szt ?
Odp.37. Należy uwzględnić 4 szt. tłumików akustycznych

Pyt.38. Prosimy o zamieszczenia na stronie internetowej uzgodnionych warunków technicznych przyłącza wodociągowego.
Odp.38. Warunki zostały umieszczone na www.bip.swierczow.pl w dziale przetargi

Pyt.39. Czy zgodnie z opisem technicznym śmietnik i fundamenty po byłym kościele są przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odp.39.Śmietnik i fundamenty po byłym kościele nie są przeznaczone do rozbiórki

Pyt.40.Brak wyceny agregatu chłodniczego współpracującego z centralą wentylacyjną
Odp.40.Potwierdzamy konieczność wykonania tych robót.
W ogólnej charakterystyce robót zamieszczono w uwagach następujące założenia kosztorysowe:
„Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej zapewnić rozruch instalacji oraz wykonać automatykę centrali wentylacyjnej w celu osiągnięcia pełnych parametrów pracy. Na swój użytek Wykonawca sporządzi w niezbędnym zakresie projekt montażowy i organizacji prac, który należy uzgodnić z projektantem oraz zarządzającym projektem. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej do przygotowania i przekazania zarządzającemu pełnej dokumentacji ruchowej oraz powykonawczej umożliwiającej pracę instalacji. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały z atestem. Urządzenia wyceniano jako komplet z osprzętem, armaturą i automatyką.”
Zestawienie materiałów punkt 4, przedmiar robót pkt. 57.

Pyt.41. Brak wyceny wykonania instalacji chłodniczej między agregatem chłodniczym a centralą
Odp.41.Potwierdzamy konieczność wykonania tych robót.
W ogólnej charakterystyce robót zamieszczono w uwagach następujące założenia kosztorysowe:
„Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej zapewnić rozruch instalacji oraz wykonać automatykę centrali wentylacyjnej w celu osiągnięcia pełnych parametrów pracy. Na swój użytek Wykonawca sporządzi w niezbędnym zakresie projekt montażowy i organizacji prac, który należy uzgodnić z projektantem oraz zarządzającym projektem. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej do przygotowania i przekazania zarządzającemu pełnej dokumentacji ruchowej oraz powykonawczej umożliwiającej pracę instalacji. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały z atestem. Urządzenia wyceniano jako komplet z osprzętem, armaturą i automatyką.”Zestawienie materiałów punkt 4, przedmiar robót pkt. 57.

Pyt.42brak wyceny montażu elementów automatyki wraz z okablowaniem
Odp.42.Potwierdzamy konieczność wykonania tych robót.
W ogólnej charakterystyce robót zamieszczono w uwagach następujące założenia kosztorysowe:
„Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej zapewnić rozruch instalacji oraz wykonać automatykę centrali wentylacyjnej w celu osiągnięcia pełnych parametrów pracy. Na swój użytek Wykonawca sporządzi w niezbędnym zakresie projekt montażowy i organizacji prac, który należy uzgodnić z projektantem oraz zarządzającym projektem. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej do przygotowania i przekazania zarządzającemu pełnej dokumentacji ruchowej oraz powykonawczej umożliwiającej pracę instalacji. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały z atestem. Urządzenia wyceniano jako komplet z osprzętem, armaturą i automatyką.”
Zestawienie materiałów punkt 4, przedmiar robót pkt. 57.

Pyt.43.Brak wyceny pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej
Odp.43.Potwierdzamy konieczność wykonania tych robót.
W ogólnej charakterystyce robót zamieszczono w uwagach następujące założenia kosztorysowe:
„Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej zapewnić rozruch instalacji oraz wykonać automatykę centrali wentylacyjnej w celu osiągnięcia pełnych parametrów pracy. Na swój użytek Wykonawca sporządzi w niezbędnym zakresie projekt montażowy i organizacji prac, który należy uzgodnić z projektantem oraz zarządzającym projektem. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej do przygotowania i przekazania zarządzającemu pełnej dokumentacji ruchowej oraz powykonawczej umożliwiającej pracę instalacji. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały z atestem. Urządzenia wyceniano jako komplet z osprzętem, armaturą i automatyką.”
Zestawienie materiałów punkt 4, przedmiar robót pkt. 57.

Pyt.44.Brak wyceny izolacji kanałów wentylacyjnych - wentylacja będzie obsługiwać układ chłodzenia (punkt rosy)
Odp.44.Proszę przyjąć izolację przewodów wentylacyjnych powierzchnia wg kosztorysu np. typu ThermaSmart maty gr 10mm, a na poddaszu 20mm.

Pyt.45.Brak wyceny podstawy dachowej pod wentylator TFB-160
Odp.45.Proszę przyjąć tłumiącą podstawę dachową dn160 1


Pyt.46. W opisie technicznym podano, że ławy fundamentowe wykonać z betonu B20, natomiast na rysunkach podano beton B15. Proszę podać jaki beton przyjąć do wyceny fundamentów?
Odp.46. Należy przyjąć beton B15.

Pyt.47. W opisie technicznym podano, że rdzenia i wieńce żelbetowe wykonać z betonu B25, natomiast na rysunkach podano beton B15. Proszę podać jaki beton przyjąć do wyceny?
Odp.47.Należy przyjąć beton B25.

Pyt.48.W opisie technicznym podano, że podciąg stalowy P1 zaprojektowano jako 2 IPN 240, natomiast na rysunku podano profil 2 IPN 200. Czy można podciąg P1 zamontować na wysokości spodu wieńca, zamiast pod nim? Jakie profile przyjąć do wyceny?
Odp.48 Do wyceny należy przyjąć profile 2 IPN 240. Podciąg P1 zamontować pod wieńcem żelbetowym.