Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice

Świerczów, dnia 05.03.2010 r.


GOK 341-1/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 12
Usługi Remontowo-Budowlane
Biłyk Janina
ul. Pastewna 9, 46-100 Namysłów


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 285 198,16 zł ( słownie dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł 16/100 ) – najniższa cena


Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych
„DEK-REM” Józef Bączkowski
ul. Batorego 35, Janików
55-200 Oława 1
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 63,3; łączna ilość punktów 63,3

Oferta nr 2
Firma Usługowo-Handlowa
„STANBUD” Stanisław Pięta
ul. Głowackiego 67
32-800 Brzesko
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 89,1; łączna ilość punktów 89,1

Oferta nr 3
Firma Budowlana
„KUBOT” sp.j.
Antoni i Małgorzata Kubot
Mianowicie 1K 63-600 Kępno
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 67,6; łączna ilość punktów 67,6

Oferta nr 4
IZOLKOMEX
Firma Remontowo-Budowlana s.c
Bogdan Kulig, Leszek Czech
ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 57,4; łączna ilość punktów 57,4

 

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 87,0; łączna ilość punktów 87,0

Oferta nr 6
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 82,3; łączna ilość punktów 82,3

Oferta nr 7
MPM Development Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 80,2; łączna ilość punktów 80,2

Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„DOMUS” Kazimierz Sewioło
ul. Grunwaldzka 6, 49-200 Grodków
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 60,7; łączna ilość punktów 60,7

Oferta nr 9
Zakład Ogólnobudowlany
„RADEX” Ryszard Jedlikowski
ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 66,4; łączna ilość punktów 66,4

Oferta nr 10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„FOLTYŃSKI” Wiesława Foltyńska
ul. Kossaka 2, 46-200 Kluczbork
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 74,2; łączna ilość punktów 74,2


Oferta nr 11
Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe
„REM-BUD” Krzysztof Stręg
Rybna, ul. Odrzańska 48A, 46-090 Popielów
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 87,2; łączna ilość punktów 87,2

Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2010-02-16

Świerczów 16.02.2010 r.
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów

 

tel./77/419-63-44
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :

 

”Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice”.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

     Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie , ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny

4. Przedmiot zamówienia

4.1 Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej wewsi Bakowice”. Wspólny słownik zamówień: 45.21.0000-2

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w projekcie technicznym,(dostępny w  Urzędzie Gminy w Świerczowie ul.Brzeska 48 pok.Nr 6)załączonych    przedmiarach robót  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której   wykonanie   powierzy podwykonawcom.

4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej   wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy
Nie dopuszcza   się składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
             Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

               Termin wykonania zamówienia 12.04.2010r.- 30.09.2010r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

   7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.  Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

7.2.   W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy  ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6 i dokumentów pkt.10  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8.Informacja dotycząca wadium

        Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości :       

        10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN)     

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert

W budynku Urządu Gminy Świerczow ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 04.03.2010r.

do godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2010 r. o godz. 1100  w budynku Urzędu Gminy w Świerczowie pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Tadeusz Bezwerchny tel. 77 419-63-44   G.O.K w  Świerczowie

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                      Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                                              w Świerczowie

                                                                                                       Tadeusz  Bezwerchny
 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCOferta.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFSzczegółowa specyfikacja techniczna.pdf


Pytania i odpowiedzi

Pyt.1.Pozycja w przedmiarze robót nr 191 mówi o piecach akumulacyjnych i nagrzewnicach konwektorowych i ilości po trzy sztuki każdych.Jakie parametry techniczne posiadają wyżej wymienione urządzenia ponieważ wycena
bez parametrów jest niemożliwa.
Obp.1.W pozycji 191 wycenić zakup i montaż 6 szt. pieców akumulacyjnych dynamicznych z regulatorem podmuchu o mocy 2 000 W na napięcie 230V

Pyt.2.Pozycja w przedmiarze robót nr 144 i 194 mówi o oknach PCV .Jakie parametry mają posiadać okna, jaki jest ich podział wraz z określeniem ich rozwieralności uchylności i koloru.
Obp.2. W poz.144 i 194 wycenić okna 2-skrzydłowe uchylno- rozwierane w kolorze brązowym, wsp. U-1.l W/m2K
Rysunek.jpeg

Pyt.3.Pozycja w przedmiarze robót nr 191 mówi o oprawach oświetleniowych żarowych w ilości szt. 10
Jakie oprawy należy przyjąć do wyceny bardzo proszę o podanie ich parametrów technicznych.
Obp.3. W poz.181 wycenić zwykłe typowe oprawy wiszące z żarówkami energooszczędnymi szt.16 oraz szczelne oprawy ścienne (plafoniery) w łazienkach i klatce schodowej- szt 12

Pyt.4.Pozycja w przedmiarze robót nr 144 i 194 mówi o urządzeniach do podgrzewania wody nie określając jakie to urządzenia.Prosimy o podanie jakie mają być to urządzenia tylko z wężownicą, czy elektryczne. Jeśli mają być elektryczne to proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń wraz z określeniem ich pojemności.
Obp.4.W poz.186 i 235 wycenić wiszące ogrzewacze wody (bojlery elektryczne) pojemności 200 lna napięcie 230V o mocy 2.4 kW

Pyt.5.Pozycja w przedmiarze robót nr 298 mówi o szambie stalowym o pojemności 7000m3.
Czy nie nastąpił pomyłka w określeniu pojemności szamba(zbyt duża pojemność) i czy na pewno ma być stalowe.
Obp.5.W poz.298 wycenić szambo z laminatu poliestrowo-szklanego o pojemności 7000 l

Pyt.6.W pozycjach nr 50 i 263 występuję pokrycie dachowe dachówką ceramiczną w poz. 50 karpiówką a w poz. 263 zakładkową.Czy mają być dwa różne rodzaje dachówek i jaki jest kolor dachówek.
Obp.6.Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwieni naturalnej

Pyt.7.W przedmiarze robót nie ma mowy o zabezpieczeniach nadprądowych na nowo powstałych obwodach a takie muszą być zamontowanie ( do instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych , zasilania pieców akumulacyjnych, nagrzewnic konwektorowych itp.) Także nie jest ujęta ochrona przeciwporażeniowa. Ponadto jeśli te zabezpieczenia będą ujęte to gdzie mają być zamontowane w istniejącej rozdzielni czy nowoprojektowanej która też nie została ujęta w przedmiarze robót.
Obp.7.W wycenie prac elektrycznych uwzględnić zabezpieczenia nadprądowe na nowo powstałych
obwodach jak również ochronę przeciwporażeniową. Montaż urządzeń w istniejącej rozdzielni.

Pyt.8.Czy w ramach realizacji w/w zadania wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej stropów parteru i piętra oraz połaci dachowej, oraz ewentualna zabudowa płytami gipsowo+kartonowymi przestrzeni poddasza? Jężeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje.
Obp.8.W ramach realizacji w/w zadania nie jest wymagane wykonanie izolacji cieplnej stropów i połaci dachowej. Nie przewiduje się zabudowy przestrzeni poddasza płytami g-k.

Pyt.9.W przedmiarze robót poz. 143 ilość drzwi wewnętrznych do wymiany na parterze wynosi 9 szt.
W projekcie budowlanym na parterze jest ujętych 12szt.Czy pozostałe drzwi w ilości 3szt. zostają jako istniejące nie podlegające wymianie.
Obp.9.W przedmiarze poz.143 uj ąć do wymiany 10 szt drzwi wewnętrznych

Pyt.10.Pozycja w przedmiarze robót poz. nr 217 jest ujęty montaż brodzika z tworzywa sztucznego na piętrze. Natomiast w projekcie wrysowana jest wanna. Ponadto brak jest baterii do natrysku.
Jakie urządzenie sanitarne ma być przyjęte do wyceny i czy należy przyjąć do wyceny baterię natryskową bądź wannową.
Odp.10.w poz.217 pozostaje brodzik, uwzględnić baterię natryskową

Pyt.11.W przedmiarze robót nie ujęto rozdzielni elektryczne wewnętrznej wraz z wyposażeniem czy ta rozdzielnica istnieje i czy znajduje się w niej wyposażenie zgodne z projektem elektrycznym. Ponadto wyposażenie rozdzielnicy zamieszczonej w projekcie nie ujmuje zasilenia pieców akumulacyjnych i nagrzewnic konwektorowych.
Obp.11.W wycenie prac elektrycznych uwzględnić zabezpieczenia nadprądowe na nowo powstałych
obwodach jak również ochronę przeciwporażeniową. Montaż urządzeń w istniejącej rozdzielni.

Pyt.12.Pozycja w przedmiarze robót poz. nr 181 dotycząca opraw oświetleniowych w ilości 10szt.
W projekcie branży elektrycznej ujętych jest 16 szt. lamp na parterze w tym 2szt z modułem awaryjnym, 5 szt. lamp na klatce schodowej i 2 szt. na piętrze.Rozbieżna ilość lamp jest spowodowanie użyciem lamp z rozbiórki czy może inwestor w własnym zakresie zakupi lampy. Bardzo proszę o podanie parametrów lamp bo projekt jednoznacznie ich nie określa.
Obp.12. W poz.181 wycenić zwykłe typowe oprawy wiszące z żarówkami energooszczędnymi szt.16 oraz szczelne oprawy ścienne (plafoniery) w łazienkach i klatce schodowej- szt 12

Pyt.13.Pozycja w przedmiarze robót poz. nr 141 drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe ocieplone 0,80x2,00x2szt i poz. 71 drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe ocieplone o wym. 2,00x2,70x1szt. W projekcie nie ma żadnej wzmianki z jakiego materiału mają być wykonanie i jaki mają mieć kolor. Bardzo proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne i jaki mają mieć kolor.
Obp.13.Odnośnie poz.71 i 141 należy wycenić drzwi drewniane w kolorze brązowym

Pyt.14.W opisie do projektu instalacji elektrycznej punkt 10 istnieje zapis Instalacje dodatkowe
Czy inwestor zrezygnował z wykonania instalacji zawartych w pkt. 10 opisu instalacji elektrycznej. Przedmiar robót nie zawiera wykonania tych instalacji. Proszę o potwierdzenie tej informacji.
Obp.14 Stosownie do opisu projektu pkt. 10- inst. elektryczne - dodatkowe, zostają pominięte w
wykonawstwie