Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l


Świerczów,08.02.2010r
RIM 341-1/10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.

Cena  2,38 zł / 1 litr  ( słownie dwa  38/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1
P.H.U. „PETROMEX”
Ul. Kępska 2
45-129 Opole
 
Oferta nr 2
„ PETROL” s-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
 
Załącznik

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena
Razem
1
91,53
91,53
2
99,58
99,58
3
100
100
 
 
 
 
 
 

 


 

Świerczów 25.01.2010 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A


Przetarg nieograniczony na :
„dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”

1. Nazwa i adres zamawiającego
Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.swierczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego
- wartość opałowa 42,0 MJ/kg
- gęstość 0,860 kg/l
- temperatura zapłonu powyżej 55° C
- zawartość siarki do 0,3%
Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia 30 .04. 2010 r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póź.zm)
7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2

8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości : 3000 PLN ( słownie: trzy tysiące PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,
do dnia 03.02.2010r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2010r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc

DOCFormularz oferty.doc

DOCFormularz oświadczenia.doc

DOCProjekt umowy.doc