Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l

Świerczów, 19.12.2008r

RIM 341-7/08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.
 
Cena  1,96 zł / 1 litr  ( słownie jeden złoty 96/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena
 
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
„ PETROL” s-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
 
Załącznik
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
77
77
2
100
100

 
 
 
 
 
 
 
Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-12-10

 

 

 

Świerczów 10.12.2008 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów  ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A


Przetarg nieograniczony na :
dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do 50 000 l

1. Nazwa i adres zamawiającego
     Urząd Gminy  Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
www.bip.swierczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do  50 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego
   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki  do 0,3%
 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia  oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia   do dnia  30  kwietnia 2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków
7.1  Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie  art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29  stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)
7.2.  Spełnienie warunków określonych w art.22  ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  tj.:             
a)  posiadają uprawnienia  do wykonania określonej  działalności  lub   czynności jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny  a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                      
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniuprawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2
             
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości : 5000 PLN ( słownie pięć tysięcy PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr2, o dnia 19.12.2008r do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 19.12.2008r o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79  pok. Nr 5  U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc