Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-11-17

 

 

 

 

Świerczów, 17.11.2008 r.
 
 
RIM 341-6/08
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawa nowego ciągnika rolniczego” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr  1
Techniczno – Handlowa Obsługa Rolnictwa
„ TORAL” Elżbieta Krupa
Ul. Poznańska 65
63-800 Gostyń
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.
 
Cena  99918,00 zł  ( słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście zł 00/100 brutto ) – najniższa cena
 
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
 
Oferta nr 2
PHU „ STAM” Stanisław Młynarczyk
Ciągniki i Maszyny Rolnicze
Lipki 127
49 – 300 Brzeg
 
 
Załącznik
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 

 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
100
100
2
94
94

 

 
 
 
 
 
 
 
Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.
 
Wójt Gminy Świerczów
mgr Andrzej Gosławski
 

Świerczów 07.11.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na :
„Dostawę nowego ciągnika rolniczego”
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
    Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 29370000-3 Ciągniki.
            Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy w Świerczowie, spełniający wymagania szczegółowe  opisane poniżej:
 
Opis ciągnika

Rodzaj pojazdu
 • ciągnik rolniczy
Kabina
 • wyciszona, dwudrzwiowa
 • ogrzewana z wentylacją
 •  ( siedzenie GRAMMERA-pneumatyczne)
 • z lampą ostrzegawczą na dachu kabiny
 • z przednią i tylną wycieraczką
 • z homologacją na 2 osoby (dodatkowy fotel pasażera)
Silnik
 • wysokoprężny
 • chłodzony cieczą
 • 3 -4 cylindrowy
 • moc znamionowa 60 – 70 KM
 • filtr powietrza suchy
 • norma emisji spalin EURO III
Skrzynia biegów
 • 12/12 z rewersem synchronizowana
 • mechaniczna
 • napęd na dwie osie (4 x 4)
 • max prędkość jazdy 30 – 40 km/godz.
 
Układ kierowniczy
 • hydrostatyczny
 • błotniki przednie
Układ hamulcowy
 • hamulce tarczowe mokre
 • instalacja pneumatyczna sterująca hamulcami przyczep
Układ elektryczny
 • akumulator 12 V
Układ hydrauliczny
 • max udźwig podnośnika min. 2500 kg
 • regulacja pozycyjna, siłowa
 • max wydatek pompy min. 40 l/min
Wał odbioru mocy
 • 540 obrotów/min
Dodatkowe wyposażenie ciągnika
 • trójkąt bezpieczeństwa
 • apteczka
 • gaśnica
 
Kolor ciągnika
 • do uzgodnienia z Zamawiającym
Gwarancja
 • minimum 24 miesiące bez limitu motogodzin na wszystkie elementy ciągnika
Serwis
 • w promieniu do 40 km od Świerczowa

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia   do dnia 29 grudzień 2008 r.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
     7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
           zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
           Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz  177 z póź.zm)
   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
            publicznych tj.:            
         a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
             jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
         b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
              a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     
         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
              wykonanie zamówienia
     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
            sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z
            pkt. 7.2 oraz  dokumentu z pkt. 6.1.3.S.I.W.Z
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   
 wadium w wysokości : 2000 PLN ( słownie dwa tysiące PLN)
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2 do dnia 17.11.2008r do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2008.r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej