Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton

 

Świerczów, 23.08.2008r
RIM 341-5/08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton”
 
     jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr  1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ AGROPLON „ Małgorzata Wołczańska
Ul. Główna 38
46 – 134 Głuszyna
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.
 
Cena  660 zł / 1 tonę ( słownie sześćset sześćdziesiąt  złote  00/100 brutto za jedną tonę ) – najniższa cena
 
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
 
Załącznik
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
100
100

 
 
 
 
Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-09-10

 

 
 
 
 
Świerczów 10.09.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
 
„dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton :
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach,  i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton.
   Wspólny słownik zamówień: 10110000-7
   Podstawowe parametry węgla kamiennego:
   - sortyment orzech 80-25 gat.I
   - wartość opałowa 2700 – 3000 KJ/kg
  - zawartość popiołu 6-7%
   - zawartość siarki 0,4 – 0,6%
 
Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji dostaw: wg harmonogramu ustalonego z zamawiającym nie później jednak niż  do dnia 30 kwiecień 2009r.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
     7.1  Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
             zamówienia napodstawie art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.
             Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póź.zm)
   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
            publicznych tj.:            
         a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
              jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
         b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
              a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     
         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
             wykonanie   zamówienia
     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
            sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z
             pkt.7.1i 7.2 oraz  sprawdzeniu certyfikat jakości węgla wraz z informacją o
             źródle pochodzenia (nazwa kopalni)
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   
wadium w wysokości : 1000 PLN ( słownie jeden tysiąc PLN)
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2  do dnia 23.09.2008 do godz. 10 30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2008 r. o godz. 1030  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Józef Białas tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

DOCspecyfikacja istonych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCprojekt umowy.doc