Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

ogłasza

nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 

1.      Wymiar czasu pracy – 1 etat

2.      Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

3.      Przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2024 r.

4.      Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

–        wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wynikające z art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt c.

e) ukończenie przed dniem 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

–        posiadanie obywatelstwa polskiego,

–        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

–        znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego,

–        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

–        niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,

–        posiadanie nieposzlakowanej opinii,

–        prawo jazdy Kat. B

5.      Wymagania dodatkowe:

–        zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

–        biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, obsługa programu Helios),

–        znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

–        umiejętność skutecznego komunikowania się,

–        odporność na sytuacje stresowe,

–        dyspozycyjność,

–        sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,

–        umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacji z trudnym klientem.

6.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

–        świadczenie pracy socjalnej,

–        przeprowadzanie wywiadow środowiskowych,

–        zawieranie kontraktów socjalnych,

–        dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

–        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

–        pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytaucji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

–        udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

–        pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samoopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

–        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

–        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

–        udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

–        przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych,

–        sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań,

–        bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej w programie HELIOS.

7.      Informacja o warunkach pracy:

- miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15,

- przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 -cio dniowym tygodniu pracy wynosi 40

  godzin,

- dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

            - praca trwa od  poniedziałku do piątku, w godzinach 7.10-15.10,

- praca biurowa z obsługą komputera, praca w środowisku, bezpośredni kontakt z klientem,

- wynagrodzenie za pracę zgodne z Ragulaminem wynagradzania pracowników Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

       8.  Wymagane dokumenty:

–        list motywacyjny,

–        życiorys z opisem dotychczasowej pracy zarobkowej (CV),

–        kserokopie świadectw pracy,

–        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1),

–        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał.

nr 2),

–        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 3),

–        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku pracownik socjalny (zał. nr 4),

–        oświadczenie o zapoznaniu się z "Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie dot. przetwarzania danych osobowych" (zał. nr 5),

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. nr 6)

–        oświadczeni o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał.nr 7).

–         

 ” Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Świerczowie dotyczącą przetwarzania danych osobowych"

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że :

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów, REGON: 004501845 .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Świerczowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot

świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do

realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania

ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z

rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie. 

 

      9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osob niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

      10. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 21 czerwca. do godz. 12.00. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty mogą być złożone:

–        osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie,

–        przesłane pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie,

ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów

z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Pracownik socjalny".

      11. Inne informacje:

–        oferty, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełaniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

–        wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

–        kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadomieni,

–        kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji,

–        dokumenty aplikacyjne odrzucone i nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

      12. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie: swierczow.ops.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

 

                                                                                                                      Kierownik

                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  w Świerczowie

                                           Monika Gasek

 

 

ODTZałącznik nr 1.odt
ODTZałącznik nr 2.odt
ODTZałącznik nr 3.odt
ODTZałącznik nr 4.odt
ODTZałącznik nr 5.odt
ODTZałącznik nr 6.odt
ODTZałącznik nr 7.odt