Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 

w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etatu

Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2024 r.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, ekologii, rolnictwa, administracji;
 6. 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 7. 5 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 10. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (World, Excel).

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie o kierunku ochrona środowiska;
 2. kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, systematyczność,
 3. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy
  w zespole;
 5. ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych,
 6. znajomość: ustaw o pracownikach samorządowych; ustaw o samorządzie gminnym; ustawy o Prawo wodne; ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustaw o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ustaw o Kodeksie postępowania administracyjnego; ustaw o odpadach ,
 7. mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z osobami fizycznymi, podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 2. sprawozdawczość w przedmiotowym zakresie;
 3. weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy i prowadzenie postępowań w tym zakresie;
 4. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 5. prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust.1 pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. sporządzanie projektów okresowych i szczegółowych planów kontroli;
 7. kontrola podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 8. kontrola nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i przydomowych oczyszczalni;
 9. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie wywozu zastępczego od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 10. egzekwowanie obowiązków określonych w wydanych decyzjach.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1
  do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na stanowisku inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  na stanowisku ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.
  Nr 7 do ogłoszenia);
 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów jako pracodawca.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: iod@swierczow.pl
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wójta Gminy Świerczów, podmiotom realizującym na rzecz Gminy Świerczów realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 30.09.2024 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2024 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru,

którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu
na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz

 

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050-15-IX-2024 z dnia 3 czerwca 2024.pdf

 

Załączniki:

DOCXZałącznik 1.docx

DOCXZałącznik 2.docx

DOCXZałącznik 3.docx

DOCXZałącznik 4.docx

DOCXZałącznik 5.docx

DOCXZałącznik 6.docx

DOCXZałącznik 7.docx