Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l

 

Świerczów, 23.09.2008r
RIM 341-4/08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr  3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.
 
Cena  2,98 zł / 1 litr  ( słownie dwa złote  98/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena
 
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
PETRO- TANK
Karolina Piotrkowska
ul. Gajowa 30
47-220 Kędzierzyn – Koźle
 
Oferta nr 2
„ PETROL” s-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
 
Załącznik
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
96
96
2
98
98
3
100
100

 
 
 
 
 
 
 
Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.

 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-09-10

 

 

 

 

Świerczów 10.09.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
 
„dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do         50 000 l”
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”
 
 
Podstawowe parametry oleju opałowego
   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki do 0,3%
 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji dostaw: wg harmonogramu ustalonego z zamawiającym nie później jednak niż  do dnia 31 grudzień 2008 r.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
     7.1  Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
            zamówienia na podstawie art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29 stycznia
            2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póź.zm)
   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22  ust.1 Ustawy Prawo zamówień
            publicznych tj.:            
         a)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
                  czynności jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
             uprawnień
         b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
             a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania
                 zamówienia                     
         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
                 wykonanie   zamówienia
     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
              sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu
           warunków z pkt.7.1i 7.2 oraz sprawdzeniu atestu na dostarczany olej
          wraz z nazwą rafinerii.
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   
               wadium w wysokości : 5000 PLN ( słownie pięć tysięcy PLN)
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 23.09.2008r do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2008.r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 

DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc


                                                                                              Świerczów, dnia 19.09.2008 r.RIM 341-4/08Zawiadomienie o wpłynięciu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia protestu


Zamawiający:
Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Wykonawca:
 ESPPOL S.A.
 ul. Ordona 1a
 01-237 Warszawa

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne
W trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
(treść protestu poniżej)


                                                                           Wójt Gminy Świerczów
                                                                               Andrzej Gosławski


 Protest: dotyczy  przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego


1. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia., umożliwiającego ocenę ofert według ceny w określonym sztywno dniu, który nie jest jednak dniem  składania ofert. Dla wykonawców wygodniej jest gdy zamawiający dla oceny ofert wymaga ceny z dnia wcześniejszego o 3-5 dni niż termin składania ofert. Natomiast dla oceny ofert nie ma to znaczenia.
  Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które aby       sporządzić i dostarczyć ofertę na czas zmuszone są do osobistego dowiezienia dokumentów. Podtrzymanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, gdyż faworyzuje firmy duże z dużą liczba regionalnych przedstawicieli handlowych lub firmy znajdujące się w sąsiedztwie Zamawiającego, co jest sprzeczne z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, określonymi w art. 7.

2. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi o zmianę zapisu w § 3 projektu umowy z:
     „ Za dostarczony olej określony w 1 umowy, dostawca otrzyma zapłatę w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego przelewem na konto …”
Na:
Za dostarczony olej określony w 1 umowy, dostawca otrzyma zapłatę w ciągu  21 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego przelewem na konto…”
 Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które aby :” dostarczyć fakturę” zmuszone są do przesłania faktur pocztą co wiąże się z dodatkowym przedłużeniem czasu płatności faktury i utrudnia kontrolę terminów jej zapłaty. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji gdyż faworyzuje duże firmy z dużą liczbą regionalnych przedstawicieli lub firmy znajdujące siew bezpośrednim sąsiedztwie zamawiającego, które mogą osobiście dostarczyć faktury, co jest sprzeczne z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, określonymi art. 7.

3. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw. Mierzenie ilości sprzedanego oleju opałowego w temp. 15oC  i na tej podstawie wystawianie faktury .
  Brak w/w zapisu rozumiemy (być może niesłusznie) jako oczekiwanie rozliczeń w temp. Rzeczywistej. Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia prze firmy małe i średnie, które dostarczając olej opałowy przy temp. Poniżej 15oC (ponieważ z reguły większe dostawy realizowane są w okresach obniżonej temp.) ponosiły by stratę w wysokości ok. 1,5 % produktu na każdej dostawie. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art. 7
 Zgodnie z ustawa z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004 r., poz. 257 producenci paliw PKN ORLEN SA stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15oC.

 Dlatego wnosimy o dodanie zapisu, że dostarczenie ilości oleju opałowego będą fakturowane w temp. Referencyjnej 15oC, zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r., poz. 257.

4. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw. Indeksację  cen produktu proporcjonalnie do jego ceny hurtowej ogłaszanej na stronie internetowej producenta.
  Brak w/w zapisu rozumiemy (być może niesłusznie) jako oczekiwanie ceny stałej w okresie obowiązywania umowy.
 Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które są uzależnione od wahań ceny hurtowej narzucanych przez producenta. Specyfiką branży paliw jest, iż cena narzucana przez 2 producentów i często (nawet codziennie) się zmienia. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art. 7
 Ponadto warunek taki najprawdopodobniej jest niekorzystny dla Zamawiającego, gdyż (wg. naszych obserwacji kilku tegorocznych przetargów zawierających ten wymóg ) powoduje podniesienie ceny ofertowej o przeszło 0,2 zł/1 litr, celem zrekompensowania przyszłych, przypuszczalnych wahań ceny hurtowej producenta. Natomiast minionym sezonie grzewczym faktycznie osiągane ceny oleju osiągały takich wielkości – czyli Zamawiający przepłacał w porównaniu do ceny indeksowej. W przypadku 100m3 paliwa – może to oznaczać stratę Zamawiającego kilka-kilkanaście tys. zł.
 Proponujemy zamieszczenie w SIWZ i w umowie żądania stałej marży (lub upust) w stosunku do hurtowej ceny producenta, ogłaszanej na stronie internetowych. W ten sposób czasie realizacji umowy, cena faktury będzie się wahała (rosła i obniżała ) równolegle do wahań na rynku hurtowym paliw, a do faktury wykonawca ma załączyć wy6druk ze strony internetowej producenta aktualnej ceny hurtowej oleju, celem weryfikacji prawidłowości ceny na fakturze (ma ona być równa cenie hurtowej +/- stała marża )   zamawiający uzyskuje cenę najkorzystniejszą w każdym momencie realizacji umowy.
 Uprzejmie prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów do SIWZ oraz umowy, licząc na Państwa obiektywizm oraz równe traktowanie wykonawców.
 


                                                                                            Świerczów, dnia 22.09.2008 r.
 
 
RIM 341-4/08
 
                                               Protestujący:
                                                ESPPOL S.A.
                                                ul. Ordona 1a
                                                      01-237 Warszawa
 
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
 
 
Rozstrzygnięcie protestu
 
Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1, art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 jed. tekst) po rozpatrzeniu Państwa protestu z dnia 15.09.2008 r. dot. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach Gminnego Ośrodku Kultury, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
 
postanawiam
 
odrzucić protest w całości
 
uzasadnienie
 
Zawarte w/w proteście argumenty nie znajdują uwzględnienia z następujących powodów:
 
1. Zamawiający nie określa cen oleju na dany dzień lecz tylko termin składania ofert. Dostawca winien sam określić cenę oleju, którą będzie mógł stosować w terminie dostaw do dnia 31.12.2008 w ilości do 50 000 l.
 
2. Podstawę zapłaty za dostarczony olej opałowy jest faktura, którą dostawca może dostarczyć w dniu dostawy oleju opałowego
 
3. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych do mierzenia ilości oleju dostarczonego w temperaturze 15ºC
 
4. Zamawiający wymaga stosowanie ceny zaproponowanej przez dostawcę w ofercie w terminie do 31.12.2008 i ilości do 50 000 l.
 
Powyższe zapisy zdaniem zamawiającego nie stanowią naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
 
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie
 
pouczenie
 
Rozstrzygnięcie protestu jest ostateczne. Na rozstrzygnięcie niniejszego protestu nie przysługuje odwołanie.