Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy  Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-07-11

 

 

 

Świerczów 11.07.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
 
Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe”
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
„Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe”
 Przewóz dzieci obejmuje placówki oświatowe z poszczególnych miejscowości, tj.:
1.) Gimnazjum Publiczne w Świerczowie ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy Świerczów
2.) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z miejscowości Starościn, Pieczyska, Zbica, Kuźnica  Dąbrowska, Świerczów
3.) Szkoła Podstawowa w Bąkowicach z miejscowości Wężowice, Gola, Grodziec, Bielice,  Miejsce
4.) Przedszkole w Świerczowie
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 01.09.2008r.- 30.06.2010r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
   7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
             Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie
             zamówienia   mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
       7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
                 jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
       7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
                 a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     
       7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
                 wykonanie      zamówienia
       7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
       7.1.5 posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób
       7.2.   W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie
                wykonawcy   ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w
                 postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w
                 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
           7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
                 sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6
                 i dokumentów pkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Informacja dotycząca wadium
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 19.08.2008r. do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2008 r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Józef Białas tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                                              Andrzej Gosławski

Świerczów, 19.08.2008r
RIM 341-3/08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: Przewóz dzieci do placówek oświatowych na tereniegminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe”
     jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr  1
Transport Osobowy Przewóz Dzieci
Usługi Turystyczne 
Stanisław Nalepa
ul. Brzeska 2B
46-112 Świerczów
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.
 
Cena  3,80 zł / 1 km  ( słownie trzy złote  80/100 brutto za jeden kilometr  ) – najniższa cena
 
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
Załącznik
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
100
100

 
 
 
 
Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.