Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2008-06-10

 

 

 

Świerczów 10.06.2008 r.

 

OGŁOSZENIE

 

        Wójt Gminy w Świerczowie działając  na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  oraz §  4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości w dniu  25 kwietnia  2008 roku.

 

Księga wieczysta -  43517,  Nr działki - 131/12,  Położenie nieruchomości – Starościn, Właściciel - Gmina Świerczów,  Powierzchnia - 7.0500 ha

 

Opis nieruchomości:  Nieruchomość gruntowa zabudowana – zespół  pałacowo  parkowy, położony jest w północnej części województwa opolskiego w gminie Świerczów w powiecie namysłowskim. Wieś Starościn leży przy drodze powiatowej Mąkoszyce – Domaszowice, łączącej trasy Namysłów – Opole i  Namysłów Kluczbork. Odległość od Starościna do Świerczowa i Domaszowic wynosi  7 kilometrów, do Namysłowa  - 20 kilometrów, do Opola – 45 kilometrów. Pałac barokowo – klasycystyczny głównie z przełomu XVII i XVIII wieku posiada pozostałości starej zabudowy  z XV wieku. Gruntownie przebudowany około roku 1800 (dobudowa piętrowych skrzydeł – front tylny)  i w latach 1917-1919.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:   AU/4 - teren zabytkowego zespołu pałacowego    

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.  Warunki wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Opolu  do sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Starościnie:

 

1.  Wykonanie w okresie 2 lat od momentu kupna zespołu pałacowo –  parkowego prac konserwatorskich i budowlano konserwatorskich, z  których za najważniejsze  uznaje się:

  -  osuszenie obiektu poprzez wykonanie  izolacji i sprawnego systemu odwodnieniowego (prace ziemne i  drenarskie winne być wykonane pod    

nadzorem archeologicznym uwzględniały konieczność   zachowania    zabytkowej zieleni w otoczeniu pałacu, a szczególnie stworzenie  właściwych  warunków dla pielęgnacji pomnikowych zabytkowych lip rosnących przy elewacji  -  art.. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i    opiece  nad zabytkami ).

2.  Zwrócenie się przez nowego właściciela do Wojewódzkiego Konserwatora   Zabytków w Opolu o wydanie wytycznych konserwatorskich.

3.  Sporządzenie w przeciągu roku od daty nabycia zespołu projektu rewaloryzacji  pałacu (na podstawie wyniku badań i wytycznych), a  także opracowanie zgodnie ze sztuka konserwatorską projektu rewaloryzacji parku.

4.  Zakończenie prac remontowych pałacu do końca 2012 roku.

 

Cena nieruchomości  brutto:  896 850.00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych)

 

Obciążenie nieruchomości:  nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań

Forma oddania: sprzedaż przetarg nieograniczony ustny

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 sierpnia 2008 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów   (sala narad)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 18  sierpnia  2008 r. na konto:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w  Świerczowie  89 8890 1024 0016 1176 2003 0018.

Minimalne  postąpienie w przetargu to 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Przetarg jest ważny, jeżeli jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.