Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY ŚWIERCZÓW

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – 

Sekretarza Gminy Świerczów

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Ilość etatów: 1 w wymiarze 3/4 etatu

Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2024 r.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, jak również przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów kodeksu pracy, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 8. brak przynależności do partii politycznych.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. umiejętność wystąpień publicznych i obsługi interesanta,
 2. znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,
 3. znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 4. zdolność organizacji i umiejętność zarządzania,
 5. konsekwentność, bezstronność, terminowość,
 6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
 7. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 8. kreatywność, samodzielność, zdolności analityczne.

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów. Wykonywanie obowiązków może łączyć się także z pracą w terenie – poza siedzibą Urzędu Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z osobami fizycznymi, podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 

Nadzór nad bieżącą działalnością i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. organizacja pracy urzędu, nadzór nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań,
 2. opracowanie projektów aktów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania Urzędu oraz ich wdrażanie,
 3. prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia kadry Urzędu,
 4. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem przez pracowników urzędu projektów uchwał rady,
 5. nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
 6. prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,
 7. dokonywanie poświadczeń zgodności odpisów i kopii dokumentów z oryginałem,
 8. podpisywanie pism wychodzących z urzędu – zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Wójta,
 9. bieżąca analiza aktów prawnych oraz dekretacja ich zmian na poszczególne stanowiska pracy,
 10. współpraca w zakresie prawnej obsługi Urzędu,
 11. udzielanie na zewnątrz informacji o pracy Urzędu,
 12.  wykonywanie innych zadań realizowanych przez Urząd powierzonych przez Wójta,
 13. planowanie i monitorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją gminy,
 14. nadzorowanie redagowania strony internetowej Gminy,
 15. nadzorowanie Biuletynu Informacji Publicznej i gazety lokalnej,
 16. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 17. nadzór nad wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 18. przyjmowanie oświadczeń i informacji o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminą, członków organów zarządzających gminą oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta. Dokonywanie analizy, przedkładanie sprawozdania Radzie Gminy oraz publikacja w BIP,
 19. przyjmowanie ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy /sporządzenie testamentu/,
 20. prowadzenie spraw oświaty, w szczególności:
 1. realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
 2. nadzór nad działalnością placówek oświatowych,
 1. w zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu:
 1. nadzorowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta przez organy kontroli zewnętrznej;
 2. zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie,
 3. przeprowadzanie, zgodnie z planem kontroli oraz na polecenie i w zakresie wskazanym przez Wójta, bieżących kontroli wewnętrznych, w ramach kontroli zarządczej, z zachowaniem procedur określonych odrębnym zarządzeniem Wójta,
 1. zadania wynikające z ustawy o repatriacji,
 2. odpowiadanie za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1
  do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na ww. stanowisku (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. Nr 7 do ogłoszenia);
 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów jako pracodawca.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: iod@swierczow.pl
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wójta Gminy Świerczów, podmiotom realizującym na rzecz Gminy Świerczów realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 30.09.2024 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

 

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.06.2024 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

 

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu
na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050-6-IX-2024.pdf


Załączniki: 

 DOCXZałącznik 1.docx

DOCXZałącznik 2.docx

DOCXZałącznik 3.docx

DOCXZałącznik 4.docx

DOCXZałącznik 5.docx

DOCXZałącznik 6.docx

DOCXZałącznik 7.docx