Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-04-28

 

 

                                                                  
Świerczów 28.04.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
 
Przetarg nieograniczony na :
 
”Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie”.
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
   4 1   Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie”.
             Wspólny słownik zamówień: 45.21.42.10-5
             Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonych przedmiarach  robót nr: 1,2,3,4,5 i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiającyżąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której  wykonanie   powierzy podwykonawcom.
      4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami 
             prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej
             zapewniając  bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby
             posiadające stosowneaprobaty techniczne.
             Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy
   4.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych :
    1) Zadanie I : Wymiana stolarki okiennej
    2) Zadanie II :Roboty budowlane,w tym
                             - docieplenie  ścian zewnętrznych
                             - docieplenie stropodachu
                             - wymianę instalacji elektryczne i opraw oświetleniowych
                             - roboty malarskie
                             - wymiana stolarki drzwiowej    
                        - inne roboty remontowe
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 30.06.2008r.- 15.09.2008r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:
   7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
             Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie
             zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
       7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
                  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
       7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
                 a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     
       7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
                  wykonanie   zamówienia
       7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
       7.2.   W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie
                 wykonawcy  ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w
                 postępowaniu oudzielenia zamówienia albo reprezentowania w
                 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
           7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na
                 sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6
                 i dokumentów pkt.10  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Informacja dotycząca wadium
1 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie    wadium w wysokości :
            Zadanie I - Wymiana stolarki okiennej - 2000 PLN (słownie: dwa tysiące PLN)
            Zadanie II - Roboty budowlane  7000 PLN (słownie: siedem tysięcy PLN)
            Na realizację obu w/w zadań - 9000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN)
 
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
 
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 20.05..2008r. do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2008 r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                                              Andrzej Gosławski

DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
DOCProjekt umowy.doc
DOCOferta.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
                 

Przedmiary robót

PDFI Przedmiar robót - Roboty remontowe.pdf
PDFI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFII Przedmiar robót - Wymiana stolarki okiennej.pdf
PDFII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFIII Przedmiar robót - Docieplenie stropodachu.pdf
PDFIV Docieplenie ścian zewnętrznych.pdf
PDFV Przedmiar robót - Instalacja elektryczna.pdf

 

Odpowiedzi na pytania przetargowe dotyczące przetargu
 
„Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie”
 
  1. Jakie zastosować profile PVC okienne (klasa, typ, przenikalność cieplna)?
  2. Jakie zastosować okucia okienne (klasa typ)?
  3. W zestawieniu schematów stolarki brak 2 szt. okien z poz. 4 wym. 57x52 oraz 2 szt. drzwi tarasowych wym. 145x226 i 2 szt. okien wym. 235x144 czy uwzględnić je w kalkulacji?
  4. Jakiego koloru i wymiar zastosować okapniki zewnętrzne uwzględniając docieplenie budynku?
  5. Czy konieczne jest zastosowanie we wszystkich oknach nawietrzaków i to higrosterowanych? Jeżeli nie to w ilu i w których?
  6. Proszę o dokładne podanie o jaki typ drzwi chodzi?
      - z czego wykonane (PVC czy ALU)
      - otwierane na zewnątrz czy do wewnątrz
      - kolor
7.   Czy w ofercie należy wycenić czas pracy rusztowania?
8.   Czy rozebrać istniejące pokrycie papowe, które jest zniszczone, odstaje od 
       podłoża, itp.?
9.   Czy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
 
Odp. Pyt. 1.
Stolarkę należy wykonać z profili min. 4-komorowych wzmocnionych  współczynniku przenikania ciepła k ≤ 1,4 W/m²K,
Odp. Pyt. 2.
Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą klamki,
Odp. Pyt. 3.
W poz. 4 zestawienia schematów stolarki – winno być 3 szt. W zestawieniu schematów stolarki  należy dodać 2 szt. drzwi balkonowych dwudzielnych o     wym. 145x226 i 2 szt. okien o wym. 235x144, które są uwzględnione w poz. 7 przedmiaru robót,
Odp. Pyt. 4.
Okapniki okienne zewnętrzne należy wykonać w kolorze brązowym,
Odp. Pyt. 5.
Należy zastosować nawiewniki higrosterowane jak określono w przedmiarze,
Odp. Pyt. 6.
Drzwi zewnętrzne występujące w przedmiarze należy wykonać z profili PCV (jak określono  w przedmiarze) z wzmocnieniem, otwierane na zewnątrz, w kolorze białym,
Odp. Pyt. 7.
W ofercie można uwzględnić czas pracy rusztowania,
Odp. Pyt. 8.
W miejsce naprawy istniejącego pokrycia papowego i jednokrotnego pokrycia papą termozgrzewalną należy przyjąć zerwanie istniejącego pokrycia papowego (ok. 4 warstw) z           wywiezieniem na składowisko odpadów (11 km) i opłatą za składowanie oraz wykonanie          pokrycia 2-krotnego papą termozgrzewalną – papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS            grub. min. 5 mm z wkładką poliestrową o gramaturze min. 200 g/m² - obmiar jak przyjęte      pokrycie jednowarstwowe,
Odp. Pyt. 9.
 Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 15      specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 


Świerczów, 20.05.2008r

RIM 341-2/08


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt. „Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie”jako najkorzystniejsze oferty częściowe wybrano:

Zadanie I : Wymiana stolarki okiennej

Oferta nr  3
Przedsiębiorstwo „PAMAX”  Produkcja  Stolarki Budowlanej
Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75
46-200 Kluczbork

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.

Cena  89 307,67 ( słownie osiemdziesiąt  dziewięć tysięcy  trzysta siedem złoty  67/100   (brutto) – najniższa cena

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1 firmy:
EKOMAX
Kot Mariusz
Wręczyca Mała, ul. Długa 123
42-130 Wręczyca  Wielka

Oferta nr 2 firmy:
„ SOBET ”Sp. z o.o,
ul.  Fabryczna 11,
49 – 300 Brzeg

Oferta nr 4 firmy:
„ ODNOWA” Sp. z.o.o
ul. Koraszewskiego 8- 16
45- 011 Opole

Oferta nr 6 firmy:
Usługi Budowlano- Remontowe
„ DOM- OGRÓD”
Janina Walawender
Ul. Orzechowa 25
45- 475 Opole

Oferta nr 7 firmy:
Krzysztof Stręg
Przedsiębiorstwo Handlowo – Wytwórczo- Usługowe
„ REM – BUD”
Rybna, ul. Odrzańska 48 A
46-090 Popielów

Załącznik:


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

93,9

93,9

2

78,8

78,8

3

100,0

100,0

4

76,7

76,7

6

72,3

72,3

7

56,1

56,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.

Zadanie II : Roboty budowlane

Oferta nr  2
„ SOBET ”Sp. z o.o,
ul.  Fabryczna 11,
49 – 300 Brzeg


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.

Cena  477 713,40  ( słownie  czterysta  siedemdziesiąt siedem tysięcy  siedemset trzynaście 40/100   (brutto) – najniższa cena

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 5 firmy
IZOLKOMEX
Firma Remontowo – Budowlana
s.c Bogdan Kulig, Leszek Czech
ul. Zielonogórska 3
45- 955 Opole

Oferta nr 6 firmy:
Usługi Budowlano- Remontowe
„ DOM- OGRÓD”
Janina Walawender
Ul. Orzechowa 25
45- 475 Opole

Oferta nr 7 firmy:
Krzysztof Stręg
Przedsiębiorstwo Handlowo – Wytwórczo- Usługowe
„ REM – BUD”
Rybna, ul. Odrzańska 48 A
46-090 Popielów

Oferta nr 8 firmy:
Usługi Remontowo – Budowlane 
Biłyk  Janina
ul. Pastewna 9
46-100 Namysłów


Załącznik:


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

100

100

5

76,0

76,0

6

66,4

66,4

7

94,1

94,1

8

79,8

79,8

 

 

 

 

 

 

 

Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został  wykluczony żaden wykonawca.

                                                                                                      Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                        Andrzej Gosławski