Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Świerczów

Data ogłoszenia:
02-05-2024
Termin składania dok.:
16-05-2024
Jednostka:
Urząd Gminy

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

informatyk ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych

w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etatu

Data rozpoczęcia pracy: 3 czerwca 2024 r.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku informatycznym i 2 letniego doświadczenia stażu pracy na stanowisku informatyka lub podobnym lub wykształcenia średniego o kierunku informatycznym i 3 letniego doświadczenia stażu pracy na stanowisku informatyka lub podobnym;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
 8. znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i pracą serwerów oraz ich monitoringiem, instalowania, konfigurowania i serwisowania stacji roboczych pracujących w sieci pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, systematyczność,
 2. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy
  w zespole;
 4. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;
 6. umiejętność redagowania tekstów;
 7. znajomość technologii wirtualizacji;
 8. administrowanie sieciami komputerowymi oraz systemu Windows Server;
 9. bardzo dobra znajomość obsługi  i serwisu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, umiejętność ich instalacji i konfiguracji;
 10. znajomość i doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi;
 11. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku informatyka ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych,
 12. mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia np: certyfikat zarządzania środowiskiem domenowym.
 13. mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z osobami fizycznymi, podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury systemów informatycznych,
 2. koordynacja działań w zakresie informatyzacji,
 3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,
 4. współpraca w zakresie opracowywania wniosków o środki zewnętrzne w zakresie środowiska teleinformatycznego,
 5. analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,
 6. ustalanie uprawnień dostępu do danych zawartych w bazach komputerowych, zakup, wdrażanie i eksploatacja zewnętrznych baz danych,
 7. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu z zakresu obsługi komputera w przypadku nowo wdrażanych spraw informatycznych (według potrzeb),
 8. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy,
 9. nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz jego wdrażaniem,
 10. obsługa informatyczna Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 11. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie strony internetowej Gminy,
 13. prowadzenie i aktualizacja profilu gminnego na portalu społecznościowym,
 14. prowadzenie i aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego,
 15. zakańczanie i publikacja przygotowanych dokumentów w wersji XML oraz bieżące zamieszczanie ich w formie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego na stronie internetowej urzędu,
 16. obsługa sesji rady gminy i koordynacja działań w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej transmisji z obrad rady gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1
  do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na stanowisku
  informatyka ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  na stanowisku ds. rozliczeń finansowych instytucji kultury w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.
  Nr 7 do ogłoszenia);
 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów jako pracodawca.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: iod@swierczow.pl
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wójta Gminy Świerczów, podmiotom realizującym na rzecz Gminy Świerczów realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 30.09.2024 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.05.2024 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko informatyka ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru,

którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu
na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz

PDFZarządzenie nr 0050-81-2024 z dnia 2 maja 2024.pdf

Załączniki: 

DOCXZałącznik 1.docx

DOCXZałącznik 2.docx

DOCXZałącznik 3.docx

DOCXZałącznik 4.docx

DOCXZałącznik 5.docx

DOCXZałącznik 6.docx

DOCXZałącznik 7.docx