Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerczów.

Świerczów, 02.05.2024r.

Wójt Gminy

Świerczów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerczów.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały Rada Gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących kreślenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerczów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 02.05.2024 roku do dnia 06.06.2024 roku w formie:

  1. Spotkania otwartego z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Świerczów, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu.

Spotkanie odbędzie się: 15.05.2024r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie o godz. 1800

  1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.
  2. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego lub telefonicznie pod numerem 77 4196170 wew. 17 w godzinach pracy tut. Urzędu pon. 715- 1615, wt.-czw. 715- 1515, pt. 715- 1415.

Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej będą zbierane od dnia 02.05.2024 roku do dnia 06.06.2024 roku.

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 02.05.2024 roku.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://bip.swierczow.pl
  • na stronie internetowej Gminy Świerczów pod adresem: http://swierczow.pl
  • w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego lub telefonicznie pod numerem 77 4196170 wew. 17 w godzinach pracy tut. Urzędu: pon. 715- 1615, wt.-czw. 715- 1515, pt. 715- 1415.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFUchwala_o_wyznaczeniu_skladu_gmina Świerczów.pdf
DOCXUchwala_o_wyznaczeniu_skladu_gmina Świerczów.docx
DOCXFormularz konsultacji Komitet Rewitalizacji Świerczów.docx
DOCXOgłoszenie konsultacje społeczne GPR Świerczów_Komitet Rewitalizacji.DOCX