Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2008-03-18

 

 

 
Świerczów, 18.03.2008 r.
 
                           
                                           O G Ł O S Z E N I E
 
 
     Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
                             
                                                         o g ł a s z a
                                             przetarg ustny nieograniczony
 
     na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat  podanej do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2008 r.
 
 

 
L.p.
 
Miejscowość
Położenie
 
Nr
działki
 
Pow.
(ha)
 
KW
 
Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości
 
Stawka
wywoławcza
czynszu w
q żyta
 
Wadium
(zł)
 
 
 1.
 
 
 
 2.
 
 
 
 3.
 
 
 
 
   Bąkowice
 
 
 
   Bielice
 
 
 
   Bielice
 
 
 
 86/2
 
 
 
 153
 
 
 
   44
 
 
 
 
 0.3800
 
 
 
 0.4000
 
 
 
 0.0600
 
 
 
Brak
 
 
 
52506
 
 
 
52506
 
 
 
 
do użytku rolnego
 
 
do użytku rolnego
 
 
do użytku rolnego
 
 
1.0602 q
 
 
 
0.4200 q
 
 
 
0.0630 q
 
12.36
 
 
 
4.90
 
 
 
0.73
 
 
 

 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008 r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 5 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.