Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Świerczów, dnia 2 kwietnia 2024 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

ogłasza

nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 

1.      Wymiar czasu pracy – 1 etat

2.      Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

3.      Przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2024 r.

4.      Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

–        wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wynikające z art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt c.

e) ukończenie przed dniem 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

–        posiadanie obywatelstwa polskiego,

–        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

–        znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego,

–        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

–        niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,

–        posiadanie nieposzlakowanej opinii,

–        prawo jazdy Kat. B

5.      Wymagania dodatkowe:

–        zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

–        biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, obsługa programu Helios),

–        znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

–        umiejętność skutecznego komunikowania się,

–        odporność na sytuacje stresowe,

–        dyspozycyjność,

–        sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,

–        umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacji z trudnym klientem.

6.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

–        świadczenie pracy socjalnej,

–        przeprowadzanie wywiadow środowiskowych,

–        zawieranie kontraktów socjalnych,

–        dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

–        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

–        pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytaucji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

–        udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

–        pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samoopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

–        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

–        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

–        udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

–        przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych,

–        sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań,

–        bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej w programie HELIOS.

7.      Informacja o warunkach pracy:

- miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15,

- praca w środowisku,

- bezpośredni kontakt z klientem,

- praca biurowa z obsługą komputera,

- wynagrodzenie za prace zgodne z Ragulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

       8.  Wymagane dokumenty:

–        list motywacyjny,

–        życiorys z opisem dotychczasowej pracy zarobkowej (CV),

–        kserokopie świadectw pracy,

–        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1),

–        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał.

nr 2),

–        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 3),

–        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku pracownik socjalny (zał. nr 4),

–        oświadczenie o zapoznaniu się z "Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie dot. przetwarzania danych osobowych" (zał. nr 5),

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. nr 6)

–        oświadczeni o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał.nr 7).

 

 ” Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Świerczowie dotyczącą przetwarzania danych osobowych"

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że :

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów, REGON: 004501845 .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Świerczowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot

świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do

realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania

ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z

rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie. 

 

      9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osob niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

      10. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 12.00. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty mogą być złożone:

–        osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie,

–        przesłane pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie,

ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów

z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Pracownik socjalny".

      11. Inne informacje:

–        oferty, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełaniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

–        wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

–        kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadomieni,

–        kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji,

–        dokumenty aplikacyjne odrzucone i nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

      12. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie: swierczow.ops.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

 

                                                                                                                      Kierownik

                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  w Świerczowie

                                                                                             Monika Gasek

załączniki:
DOCNabór na pracownika socjalnego.doc
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4.pdf
PDFZałącznik nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 6.pdf
PDFZałącznik nr 7.pdf
DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
DOCZałącznik nr 4.doc
DOCZałącznik nr 5.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCZałącznik nr 6.doc