Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta pn. „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów”.

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

znak sprawy: RIM.7021.14.2024.MH

Świerczów, 02.02.2024 r.

……………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

 

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta

I. Zapytanie cenowe:

I.I. Zamawiający Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Barbarę Bednarz - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów”.

 

I.2. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane będą polegać na remoncie i bieżącej konserwacji:

•          Kapliczki przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w m. Starościn, dz. nr 383/2;

•          Kapliczki przydrożnej z figurą Maryi w m. Starościn, dz. nr 404;

•          Kapliczki przydrożnej z figurą św. Józefa w m. Starościn, dz. nr 404;

•          Krzyża przydrożnego w m. Dąbrowa, dz. nr 83;

•          Krzyża przydrożnego w m. Bąkowice, dz. nr 28.

 

Zakres prac renowacyjnych i konserwatorskich będzie obejmował m. in. mechaniczne oczyszczanie powierzchni z luźnych nawarstwień oraz mikroorganizmów, dezynfekowanie obiektu preparatem biobójczym, usuwanie starych powłok malarskich, mycie obiektu, oczyszczenie i usuwanie korozji z elementów metalowych, uzupełnienie ubytków oraz odmalowanie obiektu.  

Szczegółowy opis i zakres prac znajduje się w projekcie budowlanym oraz przedmiarze każdego obiektu.

I.3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2024 r.

I.4. Okres gwarancji: 60 m-cy.                           

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: osobiście lub przesyłką pocztową do dnia 20.02.2024 r. na adres Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:           

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, e-mail

NIP, REGON

OFERTA – „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów”.

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 121º dnia 20.02.2024 r.

 

 

I.6. Termin otwarcia ofert: 20.02.20024 r. godz. 1210, w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 6.                     

I.7. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury, również wystawionej elektronicznie. Faktura zostanie wystawione na: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, NIP 7521359210. Fakturę wystawioną w wersji papierowej należy przesłać na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, natomiast w wersji elektronicznej na adres: .

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Hnat nr tel. 774196170 wew. 17; e-mail: ug_rolnictwo@swierczow.pl

 

Sporządził: M. Hnat

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

……………...…..…………………………………

(data i podpis Kierownika jednostki)

 

DOCXFormularz oferenta.docx
PDFFormularz oferenta.pdf
DOCXZapytanie cenowe.docx
PDFZapytanie cenowe.pdf
PDFKAPLICZKA - Józef Starościn-przedmiar.pdf
PDFKAPLICZKA - Krzyż Bąkowice-przedmiar.pdf
PDFKAPLICZKA - Krzyż Dąbrowa-przedmiar.pdf
PDFKAPLICZKA - Maryja Starościn-przedmiar.pdf
PDFKAPLICZKA - Nepomucen Starościn-przedmiar.pdf
PDFProjekt Bąkowice Renowacja krzyża przydrożnego.pdf
PDFProjekt Dąbrowa Renowacja krzyża przydrożnego.pdf
PDFProjekt Renowacja kapliczki z figurą św. Józefa.pdf
PDFProjekt Renowacja kapliczki z figurą św. Nepomucena.pdf
PDFProjekt Starościn Remont kapliczki przydrożnej Maryja.pdf
DOCXProtokół rozeznania cenowego.docx