Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program ochrony środowiska przed hałasem -2024 r.

Program ochrony środowiska przed hałasem – 2024 r.

Zgodnie z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2024 r. podjął uchwałę Nr 11435/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych oraz opiniowania.

Wg ww. przepisów, na podstawie strategicznych map hałasu marszałek opracowuje dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który jest uchwalany przez sejmik województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca. Program ochrony środowiska przed hałasem stanowi podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości klimatu akustycznego na Opolszczyźnie, a władze województwa umożliwiają włączenie wszystkich interesariuszy tego programu w proces przygotowania dokumentu stanowiącego akt prawa miejscowego, w tym poprzez zapewnienie – zgodnie z art. 119a ust. 5 ww. ustawy – udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, tzn. od dnia 22 stycznia 2024 r., które mogą być wnoszone w szczególności:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • ustnie/telefonicznie do protokołu w godzinach pracy urzędu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole; telefon: 77 4483 276 lub 77 4483 229,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na adres:  lub przez platformę ePUAP,
  • osobiście podczas dwóch spotkań konsultacyjnych: w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 oraz w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 – w sali audytoryjnej budynku „C” przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole.

DOCXFormularz uwagi-zał. nr 3 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840572_2556567.docx
PDFHarmonogram konsultacji-zał nr 2 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840573_2556568.pdf
PDFPismo do JST_inf. dla NGO PP - konsultacje POH_2840555_2557041.pdf
PDFProjekt programu-zał do projektu uchwaly sejmiku do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840575_2556570.pdf
PDFUchwala ZWO z 15.01.2204-Nr 1143-2024_przyjecie proj. POH i skierowanie do konsultacji_2840585_2556583.pdf