Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów

Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, jest prowadzony zgodnie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie2),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Miejsce udostępnienia
Pokój nr 12 Urzędu Gminy w Świerczowie. Informacja tel. 77 4196170 fax 77 4196184

Sposób udostępnienia
1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Świerczowie.
2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Świerczowie tj. od 7 10 do 15 10  , akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

Aktualne:

DOCXRejestr Instytucji Kultury-29.02.2024
DOCKsięga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Świerczów - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
DOCwniosek o dokonanie zmian w rejestrze.doc
DOCWniosek o wydanie odpisu.doc


 


 

 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Świerczów - Archiwum