Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2022 rok

Świerczów, dnia 25 października 2023 r.

Nr SG.2124.20.2022.IW

 

Rada Gminy w Świerczowie

 

INFORMACJA

z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2022 rok

 

Działając na podstawie art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) dokonano analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Gminy Świerczów zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

W wyniku analizy, stwierdzono, że:

  1. wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie, na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem oraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni w dwóch egzemplarzach;
  2. zgodnie z art, 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oświadczenia majątkowe złożyło 14 osób;
  3. oświadczenie majątkowe zostało złożone prawidłowo w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora SP w Dąbrowie tj. w dniu 28 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Świerczów również w ustawowym terminie złożyła oświadczenie majątkowe Wojewodzie Opolskiemu, Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Świerczów przekazano do Wojewody Opolskiego w celu dokonania analizy zawartych w nich danych. Wojewoda Opolski w wyniku analizy merytorycznej nie wykazał naruszeń przepisów prawa, natomiast analiza porównawcza nie dała podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie.

Oświadczenia majątkowe zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie. Po udostępnieniu treści oświadczeń majątkowych na BIP nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz.

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.

Na podstawie informacji przesłanej przez urząd skarbowy informacji wynika, że jedna osoba nie dołączyła kopii zeznania za 2022 r. i nie podała kwoty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć (punkt IX), Osoba ta została o tych nieprawidłowościach poinformowana celem złożenia uzupełnienia wskazanych braków.

W oświadczeniach majątkowych pozostałych osób nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości.

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

 

Do pobrania:

PDFInformacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2022 rok